އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި އަނިޔާވެފައިވާ، ޣައްޒާގެ ބައެއް ރައްޔިތުންގެ އަބޫ ދާބީއަށް

18 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 17:06
-
379
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި އަނިޔާވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުޑަކުދިންނާއި އެކުދިންގެ އާއިލާތައް ވަނީ ފަރުވާދިނުމަށްޓަކައި އަބޫ ދާބީއަށް ގެންދެވިފައެވެ.
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި އަނިޔާވެފައިވާ، ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުޑަކުދިންނާއި އެކުދިންގެ އާއިލާތައް، ފަރުވާދިނުމަށްޓަކައި އަބޫ ދާބީއަށް ގެންދިއުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި އަނިޔާވެފައިވާ، ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުޑަކުދިންނާއި އެކުދިންގެ އާއިލާތައް، ފަރުވާދިނުމަށްޓަކައި އަބޫ ދާބީއަށް ގެންދިއުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި އަނިޔާވެފައިވާ، ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުޑަކުދިންނާއި އެކުދިންގެ އާއިލާތައް، ފަރުވާދިނުމަށްޓަކައި އަބޫ ދާބީއަށް ގެންދިއުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި އަނިޔާވެފައިވާ، ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުޑަކުދިންނާއި އެކުދިންގެ އާއިލާތައް، ފަރުވާދިނުމަށްޓަކައި އަބޫ ދާބީއަށް ގެންދިއުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި އަނިޔާވެފައިވާ، ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުޑަކުދިންނާއި އެކުދިންގެ އާއިލާތައް، ފަރުވާދިނުމަށްޓަކައި އަބޫ ދާބީއަށް ގެންދިއުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި އަނިޔާވެފައިވާ، ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުޑަކުދިންނާއި އެކުދިންގެ އާއިލާތައް، ފަރުވާދިނުމަށްޓަކައި އަބޫ ދާބީއަށް ގެންދިއުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް