އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން

18 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 18:34
-
2034
އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު، ޑރ. އެސް. ޖައިޝަންކަރް ވަނީ ބުދަ ދުވަހު، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. މިއީ އެމަނިކުފާނު އެމަގާމުގައި ހުންނަވާ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ހަތަރު ވަނަ ދަތުރުފުޅެވެ.
އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމާއެކެ މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާދަންނަވާފައި ވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު - ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމާއެކެ މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާދަންނަވާފައި ވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު - ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. އެސް ޖައިޝަންކަރް އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު - ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. އެސް ޖައިޝަންކަރް އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު - ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަނީ ބައިލެޓެރަލް މަޝްވަރާތައް ބާއްވަވާފައި - ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިންޑިއަން އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރުގެ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ދެ ސީ އެމްބިއުލަންސް ހަދިޔާކޮށްފައި - ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިންޑިއަން އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރުގެ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އެހީގެ ތިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި - ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ