23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 12 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29


  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  3. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  4. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  5. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  6. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
ނޯޓް: (މިއީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން މާލޭގައި ހިނގި ހާދިސާތަކެއްގެ މަައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ހިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ. މި ވާހަކައިގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަންތަކާއި ތަންތަނާއި ވަގުތުތަކަކީ ވެސް ހިޔާލެކެވެ.)

އަހަންނަށް ހޭލެވުނީ ފައިގައި އެއްޗެއް ބީހޭހެންހީވެގެންނެވެ. ނިދި ގަދަވެފައި ހުރި ވަރުން އެއީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ ނުބަލައި އަތުން ފޮޅާލީމެވެ. ރަނގަޅަށް ލޯ ވެސް ނުހުޅުވަމެވެ. ދެބަނިދީގައި އޮއްވައި އަނެއްކާ ވެސް ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑުގައި ހިރުވާލިއެވެ. މަދިރިއެއްކަމަށްހީކޮށް ވަރަށް ބާރަށް ޖެހީމެވެ. އަރިއަކަށް ޖެހިލުމަށް ފަހު ފައި ކުރުކޮށްލައި އެނދުގައި އަނެއްކާ ވެސް ހަމަޖެހިލީމެވެ. މިފަހަރުވެސް ލޮލެއް ނުހުޅުވަމެވެ. ނިދޭހާ އިރުވެސް ނުވެއެވެ. މި ފަހަރު ހަރުވާޅަށް ދަމާހެންހީވިއެވެ. ލޯ ހުޅުވަން މަޖުބޫރުވީ ދެނެވެ. ސަހަރޯއެވެ! ނޭވާލާނެ ފުރުސަތެއް ވެސް ނުލިބުނެވެ. ކައިރީގައި ގުދަށް އޮތް މީހާ އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު މައްޗަށް ވެރިވެގެންފިއެވެ. އަނގައިން އެއްޗެއް ބުނަންވާ އިރަށް ތުންފަތުގައި ދަތް އަޅައި ބާރުކޮށްލައިފިއެވެ. އަހަރެން ސަލާމަތަށް އޮވެ ތެޅިގަތީމެވެ.

ސާރާ ބާރަށް ރޮއިގަތް އަޑާއެކު އަހަރެން ފުންމައިގެން ތެދުވީމެވެ. ކައިރީގައި އޮތް ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅު އަހަރެން ގައި ދަށުވެގެން ރޮނީއެވެ. ހޭލެވުނުއިރު ހުރީ ދާހިތްލާ ފޯވެފައެވެ. އަވަސްއަވަހަށް ސާރާ ނަގާ ކޮނޑުމަތީގައި ބޭއްވީމެވެ. ކައިރީގައި އޮތް ބުއްފުޅިނަގައި އޭނާގެ ތުނބުގައި ޖައްސާލީމެވެ. އަދި އަހަރެންގެ ތުންފަތުގައި ފިރުމާލީމެވެ. މީހަކު ދަތް އެޅި ކަމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް ނެތެވެ.

*****

މިއީ އާންމުކޮށް ދަންވަރު އަހަރެން ހޭލާ ގޮތެވެ. ބައެއް ފަހަރު ދަރިފުޅު ރޮއިގަންނާނެއެވެ. އަނެއް ބައި ފަހަރު ހޭލެވޭނީ އަހެރެންގެ އަމިއްލަ ރުއިމުގެ އަޑަށެވެ. މިއީ އާންމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ރެއެއްގެ ބިރަކީ ވެސް އަހަންނަށް އާބިރެއް ފަދައެވެ. އެ ހުވަފެންނަށް އާދަވިޔަސް އެ ބިރަށް އަހަރެން އާދައެއް ނުވިއެވެ. އެއީ އަހަރެންގެ މުޅި ހަޔާތް އެ ފުށް މިފުށަށް ޖެހި ބިރެވެ. އަހަރުތަކެއް ކުރިން ދިރިއުޅުމަށް އައި ވަރުގަދަ ތޫފާން، އިއްޔެ މެންދުރު ވީ ކަމެއްހެން އަހަރެން ހަނދާން ހުރެއެވެ. ކޮންމެ ސިކުންތެއް، ކޮންމެ ހަރަކާތެއް ސިފަކުރެވެއެވެ. އަނިޔާވެރި ވަކިތަކުން، ލިބުނު ޒަހަމްތަކުގެ ލަކުނުތައް ފަނޑުވެފައިވީ ނަމަވެސް ހިތުގައި އެ ޒަހަމްތައް ކޮންމެ ރެއަކު ތާޒާ ވެއެވެ.

******
މީހަކު ފަހަތުން އައިސް ވަރަށް ބާރަށް ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. އަހަރެން ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ޒުއްބަގެ އަޑަށެވެ.

ހޭ! ހާދަ ބާރަކަށް. ސިއްސުވާލަން އައި މީހާ ވެސް ބިރުގަންނަ ވަރަށް ތި ހަޅޭލަވަނީ،" ޒުއްބަ އަހަންނާ ސަމާސާކޮށްލި އެވެ.
"އެހެނޭ ވާނީ. ނުލާހިކު ފޮނި ހިޔާލެއްގައި އިންދާ ވިއްޔާ ތި ސިއްސުވާލީ. ދެން ވެސް ހިނގާ އަވަހަށް ދާން. ގަޑިޖެހެނީ،" އަވަސް އަވަހަށް ދަބަސް ކޮނޑުގައި އަޅުވާލައިގެން ދެ މީހުން އެކުގައި ސްކޫލަށް ދިއުމަށް ހިނގައިގަތީމެވެ.
"އަނެއްކާ ކޮން ހިޔާލެއް؟ ބިޓެއްގެތަ؟ މިހާރު ހޭލާ ހުރެގެން ވެސް ހުވަފެން ދެކެނީތައް؟" ދޮރާހަމަ އަށް ނުދެވި އުޅެނިކޮށް ޒުއްބަގެ ސުވާލުތައް އޮއްސާލިއެވެ. އަހަރެން ހިނިތުންވުމަކުން ފުއްދާލީމެވެ.


"ރީމާ އަބަދުވެސް ހަދާނީ ތިހެން. އެކަމު ބުނާނެ މަ މީ ބެސްޓް ފްރެންޑޭ. އެކަމު މަށަށް ނޭނގޭނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް" ޒުއްބަ ޝަކުވާކޮށްލިއެވެ. ޒުއްބައާ ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށްލުން ފިޔަވައި އިތުރު ކަމެއް އަހަރެން ނުކުރަމެވެ. އޭނާގެ ބެލުމުން އެތައް ސުވާލެއް އަހަރެންގެ ކުރިމައްޗަށް ބަންޑުންކޮށްލި ކަހަލައެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ބެލުމުން އޭނާއަށް ވެސް އެއްޗެއް ދޭހަވީ ފަދައެވެ. ޒުއްބަ މައިތިރިވިއެވެ.

"ކޮބާ މިއަދު އިންޓަވަލް އަށް ކޮން އެއްޗެއް ގަންނާނީ. އަބަދު އެ ހޮޓްޑޯގް ކައިކައި މަ މުޅިން ފޫހިވެއްޖެ!" ޒުއްބަ މައުޟޫޢު ބަދަލުކޮށްލިއެވެ. ކުރިން ދެއްކި ވާހަކަ އަހަރެން ދައްކަން ބޭނުން ނޫންކަން އޭނާއަށް އިހުސާސްވީ ކަހަލައެވެ.

އަހަރުތަކެއް ވަންދެން އެކުގައި އެއް ސްކޫލެއްގައި އުޅުމުން އަހަރެންގެ އިހުސާސްތައް ޒުބާނާއަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެ އެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު ސްކޫލަށް ދިއުމަށް ދިމާވާ އިރު ޒުއްބަގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ވާހަކައެއް އަހަންނަށް ކިޔައިދެ އެވެ. ވާހަކަ ދެއްކި މީހުންނާއި ދިމާވި މީހުންނާއި މަންމަ އާއި ބައްޕަ އަދި ގޭތެރޭގެ ވާހަކަތަކެވެ. އެ ދުވަހު ހަވީރު ލައިގެން ހުންނަ ހެދުމާއި ފެނުނު ރީތި ފިރިހެން ކުދިންގެ ވާހަކައެވެ. ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފޮތެއް ފަދައިން އޭނާގެ ދިރިއުޅުން އަހަރެން ކުރިމައްޗަށް ބަންޑުންކޮށްލައެވެ. އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގައި އަހަންނަށް ސިއްރު އެއްވެސް ކަމެއް ނޯވެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ މިޒާޖު މުޅިން ތަފާތެވެ. އަނގަ ގަދަވިޔަސް އަމިއްލަ ވާހަކަތައް އެހެން މީހުންނާ ހިއްސާކުރަން އަހަންނަށް ދަތި ވެއެވެ. އެއީ އަހަރެންގެ މިޒާޖެވެ..

" އޭ! އެއްކަލަ މީހާ މިއަދު ވެސް އެހެރީ އެތާ. އަޅެ އޭނާ އޮފީހުގައި ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނޯންނަނީތަ؟ ކޮންމެ ދުވަހަކު އަހަރެމެން ސްކޫލަށް ދާ ގަޑިއަށް އޭނާ ހުންނާނެ މެންދުރު އަވީގައި ކާޅެއް ހެން އެ ތަނުގައި،" ބަނޑޭރިކޮށި ދޮރުމަތީގައި ހުރި ސިފައިންގެ މީހާ ފެނުމާއެކު ފޫޓަކަށް ޒުއްބަ ތުންގަނޑު ދަމައިލިއެވެ.

އެ މީހާ ދެކެ ފޫހިވަނީ ޒުއްބަ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އަހަރެން ވެސް ފޫހިވެއެވެ. ދެބައި އުމުރަށް ގޮސްފައި ހުރި އެ މީހާ އެ ތަނުން ފެންނަތާ މިހާރު ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. މާ ބޮޑު އުނދަގުލެއް ނުކުރެއެވެ. ފެނުނީމާ ވަގު ގޮތަކަށް ހީލުން ފިޔަވައި އޭނާގެ ކިބައިން އަހަރެމެންނަށް ފޯރާ ހަމައެކަނި އުނދަގުލަކީ ކަޅި ޖަހާ ވެސް ނުލައި ބަލަން ހުރުމެވެ. ޒުއްބަ އޭނާ އަށް ކާޅޭ ކިޔަނީ އަވީގައި އެހެން ހުއްޓިފައި ހުންނާތީއެވެ. ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު އޭނާގެ ޖީއެން ސައިކަލު މަތީގައި ވެސް އިންނާނެއެވެ. އެފަދަ ދުވަހެއްގައިނަމަ ޒުއްބަގެ ތުން ތެޅުވުން ކުރިއަށްވުރެ ވެސް ބޮޑުވާނެއެވެ. ފުރަތަމަ ކޮޅު އަހަރެން ވެސް އޭނާގެ އެ ތުން ތެޅުވުމުގައި ބައިވެރިވަމެވެ. ނަމަވެސް ހަފުތާއެއް ދެ ހަފުތާއެއް ވީ ފަހުން އަހަރެން މާ ބޮޑު އެއްޗެއް ނުކިޔަމެވެ. ޒުއްބަގެ ވާހަކަތަކަށް ބޯޖަހާލުން ފިޔަވައެވެ.

އެއީ ހެޔޮވަރު އިސްކޮޅެއްގެ ވެރިއެކެވެ. މޫނުގައި އާދައިގެ ގޮތެއް ހުރި ނަމަވެސް ހަށިގަނޑު ރީއްޗެވެ. ސިފައިންގެ ޔުނީފޯމުގައި ހުންނައިރު އަހަރެން ވެސް އޭނާއާ ދިމާއަށް ބަލާވަރު ވަކި ކުޑައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއާ ހިލާފަށް އަހަރެން ބަލަނީ ވަގަށެވެ. ފުރަތަމަ ކޮޅު އޭނާ ދެކެ ފޫހިވިޔަސް މިހާރު އަހަރެން އެހާ ބޮޑަށް އަޅައެއް ނުލަމެވެ. އޭނާގެ ނުސީދާ ބަސްތަކާއި އިޝާރާތްތަކަށް، ފުރަތަމަކޮޅު ޒުއްބަ ރައްދު ދިނަސް މިހާރު އޭނާ ވެސް ބަލަނީ އަވަސް އަވަހަށް، ބާރު ބާރަށް ބަނޑޭރިކޮށި ހުރަސްކޮށް ސްކޫލާ ހަމައަށް ދިއުމަށެވެ.

"މިއަދު އަދި މާ ރީތީ. ތި ދަބަސް އެހާ ބަރިއްޔާ މަ އުފުލަދީފާނަން" ފޫހި މީހާގަނޑަށް އަނގަ މަޑުކޮށްގެން ނުހުރެވުނެވެ.. ޒުއްބަ ކަޅި އަޅާލިއެވެ. ފޫހި މީހާގަނޑު ހިނިތުން ވެލިއެވެ. އަހަރެން އިސް ދަށަށް ޖަހާލީމެވެ. ހަތަރު ކަޅި ހަމަކުރަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ. އޭރު ވެސް އޭނާ އިންނާނީ ސައިކަލް މަތީގައެވެ. އަހަރެމެން އިތުރު އެއްޗެއް ނުބުނެ ކުރިއަށް ދިޔައީމެވެ. ތަންކޮޅަކަށް ދިޔަތަނާ ބާރު އަޑެއް ހިވުނެވެ. ޒުއްބަ އާއި އަހަންނަށް ފަހަތް ބަލާލެވުނީ އެއްފަހަރާއެވެ. ދެ މީހުންގެ ހިނިގަނޑު ދިޔައީ ފަޅައިގެންނެވެ. ސައިކަލާ އެކު އިދިފުށަށް ވެއްޓިފައި އޮތީ އެއްކަލަ ފޫހި މީހާގަނޑެވެ.

"އެހެނޭ ވާނީ. އަދިވެސް މީހުންނާ ފޮށޭތި" ހެމުން ހެމުން ޒުއްބަ ބުންޏެވެ. އިތުރަށް މަޑުނުކޮށް އަހަރެމެން ކުރިއަށް ދިޔައީމެވެ. އަހަރެމެން ސްކޫލު ގޭޓާ ހަމައަށް ވަދެވުނީ ކިރިޔާއެވެ. ގަޑިޖެހުނު ކަމުގެ ރަނގަބީލުން މުޅިތަން ގުގުމާލިއެވެ.

-ނުނިމޭ-

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ގަޑިއިރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް