1442 Thu al-Qa‘dah 09
ދީނީ ސުވާލު
ސުވާލު 29
ސަލާމާއި ސަލަވާތްލެއްވި ކީރިތި ރަސޫލާ ސުވަރުގެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިލާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ އަވަހާރަވީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
(ހ) އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުން އިބްރާހިމްގެފާން (%0)
(ށ) އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން ޒައިނަބުގެފާން (%0)
(ނ) އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން ފާތިމަތުގެފާން (%100)
ޖަވާބު
(ނ) އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން ފާތިމަތުގެފާން