16 ޖެނުއަރީ 2018 | އަންގާރަ | 11 އުތުރަހަޅަ

417

ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން މާމިގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ


ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން މާމިގިލީގައި އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ޖަލްސާ: މި އިއްތިހާދުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އިސްވެރިންނާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމު މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި11 ޖެނުއަރީ 2017: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މާމިގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ: މި ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

11 ޖެނުއަރީ 2017: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މާމިގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ، މި ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

11 ޖެނުއަރީ 2017: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މާމިގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ، މި ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

11 ޖެނުއަރީ 2017: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މާމިގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

11 ޖެނުއަރީ 2017: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މާމިގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޔުމްނާ މައުމޫން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

11 ޖެނުއަރީ 2017: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މާމިގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް ލަތީފް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

11 ޖެނުއަރީ 2017: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މާމިގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ، މި ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

11 ޖެނުއަރީ 2017: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މާމިގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ، މި ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

11 ޖެނުއަރީ 2017: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މާމިގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ، މި ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

11 ޖެނުއަރީ 2017: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މާމިގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

11 ޖެނުއަރީ 2017: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މާމިގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

11 ޖެނުއަރީ 2017: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މާމިގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

11 ޖެނުއަރީ 2017: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މާމިގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

11 ޖެނުއަރީ 2017: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މާމިގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

11 ޖެނުއަރީ 2017: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މާމިގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ، މި ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

11 ޖެނުއަރީ 2017: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މާމިގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ، މި ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި