16 ޖެނުއަރީ 2018 | އަންގާރަ | 11 އުތުރަހަޅަ

478

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާއަށް ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ މެމްބަރުން މާމިގިއްޔަށް


އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާއަށް ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ މެމްބަރުން މާމިގިއްޔަށްޖެނުއަރީ 11، 2017: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ މެމްބަރުން މާމިގިލިއައް ވަޑައިގެން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން، މިއީ މި އަހަރު ބޭއްްވޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ސިޔާސީ ބޮޑު ހަރަކާތް

ޖެނުއަރީ 11، 2017: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ މެމްބަރުން މާމިގިލިން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައި

ޖެނުއަރީ 11، 2017: މާމިގިލީގަިއ މިރޭ ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް ތައްޔާރުކުރަނީ

ޖެނުއަރީ 11، 2017: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން މާމިގިލީގައި ބާއްވާ ޖަލްސާއައް މާމިގިލި ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދު ތައްޔާރުކުރަނީ، ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާމިގިލި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި

ޖެނުއަރީ 11، 2017: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން މާމިގިލީގައި ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް އެ އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށަކުން މީހުން ގެނެސްފައިވާ ދޯންޏެއް މާމިގިލީ ފަޅުގައި އަޅާފައި

ޖެނުއަރީ 11، 2017: މާމިގިލީގަިއ މިރޭ ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް ތައްޔާރުކުރަނީ

ޖެނުއަރީ 11، 2017: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ މެމްބަރުން މާމިގިއްޔަށް ވަޑައިގަތުމުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައި

ޖެނުއަރީ 11، 2017: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ މެމްބަރުން މާމިގިއްޔަށް ވަޑައިގަތުމުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައި

ޖެނުއަރީ 11، 2017: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ މެމްބަރުން މާމިގިއްޔަށް ވަޑައިގަތުމުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައި