16 ޖެނުއަރީ 2018 | އަންގާރަ | 11 އުތުރަހަޅަ

432

ރާއްޖެ ޓީވީ އުމްރާ ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު


ރާއްޖެ ޓީވީ އުމްރާ ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުޖެނުއަރީ 10، 2018: މަސްޖިދުއް ނަބަވީ މިސްކިތް، މި މިސްކިތުގެ ތެރޭގައި ވާ ހާއްސަ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ކީރިތި ރަސޫލާ ގެ މިމްބަރު ކޮޅާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ގެއާއި ދެމެދު ވާ ރައުލާ ހިމެނެއެވެ. އަދި މި ތަނަކީ ސުވަރުގޭގެ ބަގީޗާ ތަކުގެ ތެރެއިން ބަގީޗާއެއް ކަމަށް ހަދީސްތަކުގައި ވެއެވެ.

ޖެނުއަރީ 10، 2018: ގުބާ މިސްކިތް، މިއީ މަދީނާގައި ބިނާކުރެވުނު އެންމެ ފުރަތަމަ މިސްކިތް. މި މިސްކިތަށް ގޮސް ނަމާދުކޮށްފި ނަމަ އުމްރާއެއް ކުރުމާ އެއްފަދައިން ޡަވާބު ލިބޭނެ ކަމަށް ކީރިތި ރަސޫލާ ވަނީ ހަދީސް ކުރައްވާފައި

ޖެނުއަރީ 10، 2018: ތާއިފްއަށް ރަސޫލާ ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރަސޫލާ މަޑުކޮށްލެއްވި ބަގީޗާ

ޖެނުއަރީ 10، 2018: މަސްޖިދުލް ހަރާމް ، މި މިސްކިތުގައި އެއްފަހަރާ 4 މިލިއަން މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭ

ޖެނުއަރީ 10، 2018: މަސްޖިދުއް ނަބަވީ މިސްކިތް، މި މިސްކިތުގެ ތެރޭގައި ވާ ހާއްސަ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ކީރިތި ރަސޫލާ ގެ މިމްބަރު ކޮޅާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ގެއާއި ދެމެދު ވާ ރައުޟާ ހިމެނެއެވެ. އަދި މި ތަނަކީ ސުވަރުގޭގެ ބަގީޗާ ތަކުގެ ތެރެއިން ބަގީޗާއެއް ކަމަށް ހަދީސްތަކުގައި ވެއެވެ. ރައުޟާއައް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ފަހު އަދަބު އިޙްތިރާމާއިއެކު އެކަލޭގެފާނަށް އަބޫބަކުރު ގެފާނާއި އުމަރު ގެފާނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ފަހު ސަލާމް ދަންނަވަން ވާނެއެވެ.

ޖެނުއަރީ 10، 2018: މަސްޖިދުލް ހަރާމް ، މި މިސްކިތުގައި އެއްފަހަރާ 4 މިލިއަން މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭ

ޖެނުއަރީ 10، 2018: ޖަބަލުއްރަޙްމާ، މިއީ އަރަފާތު ބިމުގައި ވާ ފަރުބަދައެއް. މި ފަރުބަދަ އަކީ ކިރިތި ރަސޫލާ ހައްޖަތުލް ވަދާޢުގެ ހުތުބާ ވިދާޅުވުމަށް ހުންނެވި ފަރުބަދަ

ޖެނުއަރީ 10، 2018: މަސްޖިދުލް ހަރާމް ، މި މިސްކިތުގައި އެއްފަހަރާ 4 މިލިއަން މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭ

ޖެނުއަރީ 10، 2018: ފުރަތަމަ އަތުން ލިޔެވުނު ކީރިތި ގުރުއާނުގެ ކޮޕީ

ޖެނުއަރީ 10، 2018: މަސްޖިދުލް ހަރާމް ، މި މިސްކިތުގައި އެއްފަހަރާ 4 މިލިއަން މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭ

ޖެނުއަރީ 10، 2018: ތާއިފްގައި ހުންނަ އިބްނި އައްބާސް މިސްކިތްތެރޭގައި ހުންނަ ދާރުލް އާސާރު، މިތަނުގައި އެންމެ ކުރީގެ ފޮތްތައް ހިމެނޭ

ޖެނުއަރީ 10، 2018: ތާއިފްގައި ހުންނަ އިބްނި އައްބާސް މިސްކިތްތެރޭގައި ހުންނަ ދާރުލް އާސާރު

ޖެނުއަރީ 10، 2018: މަސްޖިދުލް ހަރާމްގެ ހަރަމްފުޅު ތެރޭގައި ބަޔަކު އަޅުކަން ކުރަނީ ، މަސްޖިދުލް ހަރާމްގައި އެއްފަހަރާ 4 މިލިއަން މިހުންނަށް އަޅުކަން ކުރެވޭ

ޖެނުއަރީ 10، 2018: ތާއިފްގައި ހުންނަ ބިލާލްގެފާނު މިސްކިތް

ޖެނުއަރީ 10، 2018: މައްކާގައި ހުންނަ ސައުރު ފަރުބަދަ، ކީރިތި ރަސޫލާ މަދީނާއަށް ހިޖުރައަށް ވަޑައިގެންނެވި ދަތުރުގައި އަބޫބަކުރުގެފާނާއިއެކު މަޑުކުރެއްވީ މި ފަރުބަދައިގެ ހޮހޮޅައިގައި

ޖެނުއަރީ 10، 2018: އަލް ޢައިން ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން އުމްރާއަށް ދިޔަ ބައިވެރިން ތާއިފްގައި

ޖެނުއަރީ 10، 2018: އަލް ޢައިން ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކާއި މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރަނީ

ޖެނުއަރީ 10، 2018: އަލް ޢައިން ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކާއި މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރަނީ