16 ޖެނުއަރީ 2018 | އަންގާރަ | 11 އުތުރަހަޅަ

462

ށ މިލަންދޫ ސްކޫލް އެޑިއުކޭޝަން މިިނިސްޓްރީއާއި ހަވާލުކުރުން


ށ މިލަންދޫގައި 4 ބުރިއައް އިމާރާތްކުރި ސްކޫލް ސަރުކާރާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު ސްކޫލުގައި 29 ކްލާސް ރޫމްއާއި 2 ލައިބްރަރީގެ އިތުރުން 4 ލެބް ހިމެނެއެވެ9 ޖެނުއަރީ 2018: ށ މިލަންދޫ ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއި ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

9 ޖެނުއަރީ 2018: ށ މިލަންދޫ ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތް، މިއީ މިހާތަނަށް އަތޮޅު ތެރޭގައި އިމާރާތްކުރެވުނު އެންމެ ޖާގަ ތަނަވަސް ސްކޫލް

9 ޖެނުއަރީ 2018: ށ މިލަންދޫ ސްކޫލްގެ ކްލާސްރޫމްއެއް، މިއީ އަތޮޅު ތެރޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ އެންމެ ޖާގަ ބޮޑު ސްކޫލްއަށް ވާއިރު ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ލައިބްރަރީ ވެސް ހުންނަނީ ށ މިލަންދޫގެ އައު ސްކޫލްގައެވެ.

9 ޖެނުއަރީ 2018: ށ މިލަންދޫ ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތުގައި 29 ކްލާސް ރޫމް ހިމެނޭއިރު 2 ލައިބްރަރީ އާއި 4 ލެބް ހިމެނެއެވެ.

9 ޖެނުއަރީ 2018: ށ މިލަންދޫ ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއި ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

9 ޖެނުއަރީ 2018: 4 ބުރިއަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މި ސްކޫލްގައި 4 ލެބާއި 2 ލައިބްރަރީ ހިމެނޭއިރު މިއީ މިހާތަނަށް އެންމެ ޖާގަ ތަނަވަސްކޮށް އަތޮޅު ތެރޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ސްކޫލްއެވެ.

9 ޖެނުއަރީ 2018: ށ މިލަންދޫ ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް 2015 ވަނަ އަހަރު ފަށާފައި ވާއިރު ސްކޫލް ހެދުމަށް 57 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދު ކޮށްފައި.