16 ޖެނުއަރީ 2018 | އަންގާރަ | 11 އުތުރަހަޅަ

540

ހއ. ކެލާގެ އެތަން މިތަން


ހއ. ކެލާގެ އެތަން މިތަންޖެނުއަރީ 8، 2018: ހއ. ކެލާގެ ގޮނޑުދޮށް

ޖެނުއަރީ 8، 2018: ހއ. ކެލާގައި މީހަކު ގާޑިޔާއަކަށް ކުރުނބަ އާއި ދޮންކެޔޮގަނޑެއް އަރުވަނީ

ޖެނުއަރީ 8، 2018: ހއ. ކެލާގައި އިސްރައްވެހިންތަކެއް ހަވީރު ފިންޔަށް، ފިނިއައްޓެއްގައި އިށީނދެލައިގެން

ޖެނުއަރީ 8، 2018: ހއ. ކެލައަށް އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރު

ޖެނުއަރީ 8، 2018: ހއ. ކެލާގެ މިސްކިތް، ކެލާ އަކީ 1800 އެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރަށެއް