16 ޖެނުއަރީ 2018 | އަންގާރަ | 11 އުތުރަހަޅަ

566

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ބިއްލޫރި ބްރިޖް


ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ބިއްލޫރި ބްރިޖްޖެނުއަރީ 8، 2018: ޗައިނާގައި ބިއްލޫރިން ހަދާފައިވާ އާ ބްރިޖް: މިތަނަށް އެއްފަހަރާ އެރުވެނީ 500-600 މީހުން

ޖެނުއަރީ 8، 2018: ޗައިނާގައި ޑިސެމްބަރު މަހު ހުޅުވި ބިއްލޫރު އާ ބްރިޖްގެ ދިގުމިނުގައި 1600 ފޫޓް ހުންނައިރު މި ބްރިޖަކީ ދެކޮޅަށް ހޫރި ހޫރި ހުންނަ ބްރިޖްއެއް. އެހެންވެ، ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުން ބިރުން ހަލާކުވާވަރުވޭ

ޖެނުއަރީ 8، 2018: ޗައިނާގައި ބިއްލޫރިން ހަދާފައިވާ އާ ބްރިޖް: ބްރިޖް ހެދުމަށް ތިން އަހަރު ހޭދަވި

ޖެނުއަރީ 8، 2018: ޗައިނާގައި ބިއްލޫރިން ހަދާފައިވާ އާ ބްރިޖް: މި ބްރިޖް ހުންނަނީ 700 ފޫޓް އުހުގައި

ޖެނުއަރީ 8، 2018: ޗައިނާގައި ބިއްލޫރިން ހަދާފައިވާ އާ ބްރިޖް

ޖެނުއަރީ 8، 2018: ޗައިނާގައި ބިއްލޫރިން ހަދާފައިވާ އާ ބްރިޖް

ޖެނުއަރީ 8، 2018: ޗައިނާގައި ބިއްލޫރިން ހަދާފައިވާ އާ ބްރިޖް

ޖެނުއަރީ 8، 2018: ޗައިނާގައި ބިއްލޫރިން ހަދާފައިވާ އާ ބްރިޖް މަތީގައި ބަޔަކު އޮށޯވެލައިގެން