16 ޖެނުއަރީ 2018 | އަންގާރަ | 11 އުތުރަހަޅަ

529

ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ ޒިޔާރަތް


ޖަޕާނުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުންޖެނުއަރީ 6، 2018 : ޖަޕާނުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި އިހްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން

ޖެނުއަރީ 6، 2018 : ޖަޕާނުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި އިހްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން

ޖެނުއަރީ 6، 2018 : ޖަޕާނުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި އިހްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން

ޖެނުއަރީ 6، 2018 : ޖަޕާނުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި އިހްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން

ޖެނުއަރީ 6، 2018 : ޖަޕާނުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި އިހްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން

ޖެނުއަރީ 6، 2018 : ޖަޕާނުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި އިހްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން

ޖެނުއަރީ 6، 2018 : ޖަޕާނުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި އިހްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން