17 ޑިސެންބަރު 2017 | އާދީއްތަ | 8 މުލަ

545

ރިޔަލު ރޯޅި ކަޕް 2017


ސެއިލިން އެސޯސިއޭޝަން އަދި ރިޔަލު ރޯޅި ގުޅިގެން ފަންއައިލެންޑް ރިޒޯޓްގައި ބޭއްވި ' ރިޔަލު ރޯޅި ކަޕް 2017'. ކެޓަމަރާން ޗެންޕިއަންޝިޕްގެ 1 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ އަދާރަން ވޯޓާ ޕްރޫފްއިންނެވެ.ޑިސެމްބަރު 6، 2017: ފަންއައިލެންޑް ރިޒޯޓްގައި ކުރިއަށްދިޔަ ރިޔަލު ރޯޅި ކަޕް 2017 ކެޓަމަރާން ޗެެލެންޖްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުނު އަދާރަން ވޯޓާ ޕްރޫފްއާއި އިނާމް ހަވާލުކުރަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެ އެމްވީ

ޑިސެމްބަރު 6، 2017: ފަންއައިލެންޑް ރިޒޯޓްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ރިޔަލު ރޯޅި ކަޕް 2017 ކެޓަމަރާން ޗެެލެންޖްގެ ތެރެއިން، މި މުބާރާތުގައި 5 ޓީމް އަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އެއްވަނަ ހޯދާފައިވަނީ އަދާރަން ވޯޓާ ޕްރޫފް ޓީމްއިން.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެ އެމްވީ

ޑިސެމްބަރު 6، 2017: ފަންއައިލެންޑް ރިޒޯޓްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ރިޔަލު ރޯޅި ކަޕް 2017 ކެޓަމަރާން ޗެެލެންޖްގެ ތެރެއިން، މި މުބާރާތުގައި 5 ޓީމް އަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އެއްވަނަ ހޯދާފައިވަނީ އަދާރަން ވޯޓާ ޕްރޫފް ޓީމްއިން.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެ އެމްވީ

ޑިސެމްބަރު 6، 2017: ފަންއައިލެންޑް ރިޒޯޓްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ރިޔަލު ރޯޅި ކަޕް 2017 ކެޓަމަރާން ޗެެލެންޖްގެ ތެރެއިން، މި މުބާރާތުގައި 5 ޓީމް އަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އެއްވަނަ ހޯދާފައިވަނީ އަދާރަން ވޯޓާ ޕްރޫފް ޓީމްއިން.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެ އެމްވީ

ޑިސެމްބަރު 6، 2017: ފަންއައިލެންޑް ރިޒޯޓްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ރިޔަލު ރޯޅި ކަޕް 2017 ކެޓަމަރާން ޗެެލެންޖްގައި ވަނަވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ހަވާލުކުރަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެ އެމްވީ

ޑިސެމްބަރު 6، 2017: ފަންއައިލެންޑް ރިޒޯޓްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ރިޔަލު ރޯޅި ކަޕް 2017 ކެޓަމަރާން ޗެެލެންޖްގެ ތެރެއިން، މުބާރާތް ކުރިއަށް ދިޔަ ވަގުތު 1438 ބޮޑުބެރު ގްރޫޕްއިން ވަނީ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެ އެމްވީ

ޑިސެމްބަރު 6، 2017: ފަންއައިލެންޑް ރިޒޯޓްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ރިޔަލު ރޯޅި ކަޕް 2017 ކެޓަމަރާން ޗެެލެންޖްގެ ތެރެއިން، މި މުބާރާތުގައި 5 ޓީމް އަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އެއްވަނަ ހޯދާފައިވަނީ އަދާރަން ވޯޓާ ޕްރޫފް ޓީމް އިން.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެ އެމްވީ

ޑިސެމްބަރު 6، 2017: ފަންއައިލެންޑް ރިޒޯޓްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ރިޔަލު ރޯޅި ކަޕް 2017 ކެޓަމަރާން ޗެެލެންޖްގެ ތެރެއިން، މި މުބާރާތުގައި 5 ޓީމް އަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އެއްވަނަ ހޯދާފައިވަނީ އަދާރަން ވޯޓާ ޕްރޫފް ޓީމް އިން.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެ އެމްވީ

ޑިސެމްބަރު 6، 2017: ފަންއައިލެންޑް ރިޒޯޓްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ރިޔަލު ރޯޅި ކަޕް 2017 ކެޓަމަރާން ޗެެލެންޖްގައި ވަނަވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ހަވާލުކުރަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެ އެމްވީ

ޑިސެމްބަރު 6، 2017: ފަންއައިލެންޑް ރިޒޯޓްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ރިޔަލު ރޯޅި ކަޕް 2017 ކެޓަމަރާން ޗެެލެންޖްގައި ވަނަވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ހަވާލުކުރަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެ އެމްވީ

ޑިސެމްބަރު 6، 2017: ފަންއައިލެންޑް ރިޒޯޓްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ރިޔަލު ރޯޅި ކަޕް 2017 ކެޓަމަރާން ޗެެލެންޖްގެ ތެރެއިން، މި މުބާރާތުގައި 5 ޓީމް އަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އެއްވަނަ ހޯދާފައިވަނީ އަދާރަން ވޯޓާ ޕްރޫފް ޓީމްއިން.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެ އެމްވީ

ޑިސެމްބަރު 6، 2017: ފަންއައިލެންޑް ރިޒޯޓްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ރިޔަލު ރޯޅި ކަޕް 2017 ކެޓަމަރާން ޗެެލެންޖްގައި ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އަދާރަން ވޯޓާ ޕްރޫފް ޓީމް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެ އެމްވީ

ޑިސެމްބަރު 6، 2017: ފަންއައިލެންޑް ރިޒޯޓްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ރިޔަލު ރޯޅި ކަޕް 2017 ކެޓަމަރާން ޗެެލެންޖްގެ ތެރެއިން، މި މުބާރާތުގައި 5 ޓީމް އަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އެއްވަނަ ހޯދާފައިވަނީ އަދާރަން ވޯޓާ ޕްރޫފް ޓީމްއިން.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެ އެމްވީ

ޑިސެމްބަރު 6، 2017: ފަންއައިލެންޑް ރިޒޯޓްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ރިޔަލު ރޯޅި ކަޕް 2017 ކެޓަމަރާން ޗެެލެންޖްގެ ތެރެއިން، މި މުބާރާތުގައި 5 ޓީމް އަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އެއްވަނަ ހޯދާފައިވަނީ އަދާރަން ވޯޓާ ޕްރޫފް ޓީމްއިން.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެ އެމްވީ

ޑިސެމްބަރު 6، 2017: ފަންއައިލެންޑް ރިޒޯޓްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ރިޔަލު ރޯޅި ކަޕް 2017 ކެޓަމަރާން ޗެެލެންޖްގެ ތެރެއިން، މި މުބާރާތުގައި 5 ޓީމް އަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އެއްވަނަ ހޯދާފައިވަނީ އަދާރަން ވޯޓާ ޕްރޫފް ޓީމްއިން.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެ އެމްވީ

ޑިސެމްބަރު 6، 2017: ފަންއައިލެންޑް ރިޒޯޓްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ރިޔަލު ރޯޅި ކަޕް 2017 ކެޓަމަރާން ޗެެލެންޖްގެ ތެރެއިން، މުބާރާތް ކުރިއަށް ދިޔަ ވަގުތު 1438 ބޮޑުބެރު ގްރޫޕްއިން ވަނީ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއައް ގެންގޮސްފައި.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެ އެމްވީ

ޑިސެމްބަރު 6، 2017: ފަންއައިލެންޑް ރިޒޯޓްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ރިޔަލު ރޯޅި ކަޕް 2017 ކެޓަމަރާން ޗެެލެންޖްގެ ތެރެއިން، މި މުބާރާތުގައި 5 ޓީމް އަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އެއްވަނަ ހޯދާފައިވަނީ އަދާރަން ވޯޓާ ޕްރޫފް ޓީމްއިން.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެ އެމްވީ

ޑިސެމްބަރު 6، 2017: ފަންއައިލެންޑް ރިޒޯޓްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ރިޔަލު ރޯޅި ކަޕް 2017 ކެޓަމަރާން ޗެެލެންޖްގެ ތެރެއިން، މި މުބާރާތުގައި 5 ޓީމް އަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އެއްވަނަ ހޯދާފައިވަނީ އަދާރަން ވޯޓާ ޕްރޫފް ޓީމްއިން.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެ އެމްވީ

ޑިސެމްބަރު 6، 2017: ފަންއައިލެންޑް ރިޒޯޓްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ރިޔަލު ރޯޅި ކަޕް 2017 ކެޓަމަރާން ޗެެލެންޖްގެ ތެރެއިން، މި މުބާރާތުގައި 5 ޓީމް އަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އެއްވަނަ ހޯދާފައިވަނީ އަދާރަން ވޯޓާ ޕްރޫފް ޓީމްއިން.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެ އެމްވީ

ޑިސެމްބަރު 6، 2017: ފަންއައިލެންޑް ރިޒޯޓްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ރިޔަލު ރޯޅި ކަޕް 2017 ކެޓަމަރާން ޗެެލެންޖްގެ ތެރެއިން، މި މުބާރާތުގައި 5 ޓީމް އަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އެއްވަނަ ހޯދާފައިވަނީ އަދާރަން ވޯޓާ ޕްރޫފް ޓީމްއިން.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެ އެމްވީ