17 ޑިސެންބަރު 2017 | އާދީއްތަ | 8 މުލަ

636

ތިލަ އުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމް 2017


ހއ. ދިއްދޫގައި ބޭއްވި ތިލަ އުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމްދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުޑިސެމްބަރު 3، 2017: ތިލަ އުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމަށް ހއ. ދިއްދޫ ދެކުނު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ތިލަ އުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމަށް ހއ. ދިއްދޫ ދެކުނު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ތިލަ އުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމަށް ހއ. ދިއްދޫ ދެކުނު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ތިލަ އުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމަށް ހއ. ދިއްދޫ ދެކުނު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިނާމް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ހަވާލުކުރަނީ

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ތިލަ އުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމަށް ހއ. ދިއްދޫ ދެކުނު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިނާމް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ހަވާލުކުރަނީ

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ތިލަ އުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމަށް ހއ.ދިއްދޫ ދެކުނު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިނާމްލިބުން ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ހަވާލުކުރަނީ

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ތިލަ އުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމަށް ހއ. ދިއްދޫ ދެކުނު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިނާމް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ހަވާލުކުރަނީ

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ތިލަ އުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމަށް ހއ. ދިއްދޫ ދެކުނު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ތިލަ އުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމަށް ހއ. ދިއްދޫ ދެކުނު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިނާމްލިބުން ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ހަވާލުކުރަނީ

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ތިލަ އުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމަށް ހއ. ދިއްދޫ ދެކުނު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިނާމްލިބުން ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ހަވާލުކުރަނީ

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ތިލަ އުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމަށް ހއ. ދިއްދޫ ދެކުނު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިނާމް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ހަވާލުކުރަނީ