17 ޑިސެންބަރު 2017 | އާދީއްތަ | 8 މުލަ

444

ޕީޕީއެމްއާ ގުޅުނު މެމްބަރުންގެ ފޯމްތައް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު


ޕީޕީއެމްއާ ގުޅުނު 2500 އަށް ވުރެ ގިނަ މެންބަރުންގެ ފޯމްތައް ހުށަހެޅުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައެއް ވަޒީރުން ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިޑިސެމްބަރު 3، 2017: ޕީޕީއެމްއާ ގުޅުނު 2500 މެންބަރުންގެ ފޯމް ހަވާލުކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން އޮފީސްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ޕީޕީއެމްއާ ގުޅުނު 2500 މެންބަރުންގެ ފޯމް ހަވާލުކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން އޮފީސްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ޕީޕީއެމްއާ ގުޅުނު 2500 މެންބަރުންގެ ފޯމް ހަވާލުކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މެމްބަރުންގެ ފޯމްތައް ޕިޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރާ ހަވާލުކުރަނީ: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން އޮފީސްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ޕީޕީއެމްއާ ގުޅުނު 2500 މެންބަރުންގެ ފޯމް ހަވާލުކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މެމްބަރުންގެ ފޯމްތައް ޕިޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރާ ހަވާލުކުރަނީ: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން އޮފީސްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ޕީޕީއެމްއާ ގުޅުނު 2500 މެންބަރުންގެ ފޯމް ހަވާލުކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މެމްބަރުންގެ ފޯމްތައް ޕިޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރާ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން އޮފީސްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން އާދީއްތަ ދުވަހު ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ޕީޕީއެމްއަށް 2500 އަށް ވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން ގުޅުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ ގިނަ އިސްވެރިންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ އޮފީސްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒިފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ޕީޕީއެމްއަށް 2500 އަށް ވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން ގުޅުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ ގިނަ އިސްވެރިންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ އޮފީސްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒިފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ޕީޕީއެމްއަށް 2500 އަށް ވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން ގުޅުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ ގިނަ އިސްވެރިންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ އޮފީސްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒިފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ޕީޕީއެމްއަށް 2500 އަށް ވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން ގުޅުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ ގިނަ އިސްވެރިންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ އޮފީސްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒިފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ޕީޕީއެމްއަށް 2500 އަށް ވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން ގުޅުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ އަބްދުލް ރައްޒާގް ހަލީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ ގިނަ އިސްވެރިންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ އޮފީސްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒިފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ޕީޕީއެމްއަށް 2500 އަށް ވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން ގުޅުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ ގިނަ އިސްވެރިންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ އޮފީސްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒިފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ޕީޕީއެމްއަށް 2500 އަށް ވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން ގުޅުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ ގިނަ އިސްވެރިންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ އޮފީސްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒިފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ޕީޕީއެމްއަށް 2500 އަށް ވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން ގުޅުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ ގިނަ އިސްވެރިންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ އޮފީސްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒިފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ޕީޕީއެމްއަށް 2500 އަށް ވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން ގުޅުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ ގިނަ އިސްވެރިންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ އޮފީސްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒިފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ޕީޕީއެމްއަށް 2500 އަށް ވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން ގުޅުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ ގިނަ އިސްވެރިންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ އޮފީސްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒިފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ޕީޕީއެމްއަށް 2500 އަށް ވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން ގުޅުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ ގިނަ އިސްވެރިންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ އޮފީސްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒިފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ޕީޕީއެމްއަށް 2500 އަށް ވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން ގުޅުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ ގިނަ އިސްވެރިންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ އޮފީސްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒިފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ޕީޕީއެމްއަށް 2500 އަށް ވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން ގުޅުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ އަބްދުލް ރައްޒާގް ހަލީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ ގިނަ އިސްވެރިންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ އޮފީސްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒިފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

ޑިސެމްބަރު 3، 2017: ޕީޕީއެމްއަށް 2500 އަށް ވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން ގުޅުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ ގިނަ އިސްވެރިންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ އޮފީސްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒިފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި