17 ޑިސެންބަރު 2017 | އާދީއްތަ | 8 މުލަ

636

ލަންކާ އާއި އިންޑިއާއައް ތޫފާން އޮކީގެ ސަބަބުން ވެފައިވާ ގެއްލުން


ދެކުނު އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އުފެދުނު ތޫފާން އޮކީގެ ބާރުގަދަވުމާ ގުޅިގެން ސްރީލަންކާއާއި އިންޑިއާގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ކެނޑިފައިވާއިރު ގިނަ މަގުތައް ވަނީ ފެންބޮޑުވެ، ގަސްފަދަ ތަކެތި ވެރުމާއި ގުޅިގެން ބަންދުވެފައިއެވެ. 55،000 އައްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ތޫފާނުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާއިރު 3000 އައްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާކަމަށް އެ ޤައުމުތަކުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހާމަކުރެއެވެ.ޑިސެމްބަރު 1، 2017: ދެކުނު އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އުފެދުނު ތޫފާން އޮކީގެ ސަބަބުން ކަނޑު ދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި

ޑިސެމްބަރު 1، 2017: ދެކުނު އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އުފެދުނު ތޫފާން އޮކީގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގައި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތި ވެފައިވާއިރު މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައިވެސް ދަނީ ދަތިތައް ކުރިމަތި ވަމުން.

ޑިސެމްބަރު 1، 2017: ދެކުނު އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އުފެދުނު ތޫފާން އޮކީގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ ކަރާޗީގައި ފެންބޮޑުވެފައި

ޑިސެމްބަރު 1، 2017: ދެކުނު އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އުފެދުނު ތޫފާން އޮކީގެ ސަބަބުން ލަންކާގައި ގަހެއް ވެއްޓިފައި

ޑިސެމްބަރު 1، 2017: ދެކުނު އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އުފެދުނު ތޫފާން އޮކީގެ ސަބަބުން ލަންކާގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ކެނޑިފައިވާއިރު ގިނަ އަަދަދެއްގެ މީހުންވަނީ ހާލުގައި ޖެހިފައި

ޑިސެމްބަރު 1، 2017: ދެކުނު އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އުފެދުނު ތޫފާން އޮކީގެ ސަބަބުން ލަންކާގައި ގަހެއް ވެއްޓިފައި