17 ޑިސެންބަރު 2017 | އާދީއްތަ | 8 މުލަ

532

މޫސުން ގޯސްވެ އަތޮޅު ތެރޭ ރައްރަށަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވުން


ސްރީލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ އަސަރު ރާއްޖެ އަށް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވެ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށް ރަށައް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެށްވުންޑިސެމްބަރު 1، 2017: ލަންކާ ކައިރީ އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ސަބަބުން ހިންނަވަރުގައި ފެންބޮޑުވެފައި، އަތޮޅުތެރޭ ގިނަ ރައްތަކެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު ފުލުހުންނާއި އެމްއެމްޑީފެއް އިން ދަނީ ފެން ހިންދުމުގައި ރައްރަށަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެމުން

ޑިސެމްބަރު 1، 2017: ލަންކާ ކައިރީ އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ސަބަބުން ހިންނަވަރުގައި ފެންބޮޑުވެފައި، އަތޮޅުތެރޭ ގިނަ ރައްތަކެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު ފުލުހުންނާއި އެމްއެމްޑީފެއް އިން ދަނީ ފެން ހިންދުމުގައި ރައްރަށަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެމުން

ޑިސެމްބަރު 1، 2017: ލަންކާ ކައިރީ އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ސަބަބުން ހިންނަވަރުގައި ފެންބޮޑުވެފައި، އަތޮޅުތެރޭ ގިނަ ރައްތަކެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު ފުލުހުންނާއި އެމްއެމްޑީފެއް އިން ދަނީ ފެން ހިންދުމުގައި ރައްރަށަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެމުން

ޑިސެމްބަރު 1، 2017: ލަންކާ ކައިރީ އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ސަބަބުން ހިންނަވަރުގައި ފެންބޮޑުވެފައި، އަތޮޅުތެރޭ ގިނަ ރައްތަކެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު ފުލުހުންނާއި އެމްއެމްޑީފެއް އިން ދަނީ ފެން ހިންދުމުގައި ރައްރަށަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެމުން

ޑިސެމްބަރު 1، 2017: ލަންކާ ކައިރީ އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ސަބަބުން ހިންނަވަރުގައި ފެންބޮޑުވެފައި، އަތޮޅުތެރޭ ގިނަ ރައްތަކެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު ފުލުހުންނާއި އެމްއެމްޑީފެއް އިން ދަނީ ފެން ހިންދުމުގައި ރައްރަށަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެމުން

ޑިސެމްބަރު 1، 2017: ލަންކާ ކައިރީ އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ސަބަބުން ހިންނަވަރުގައި ފެންބޮޑުވެފައި، އަތޮޅުތެރޭ ގިނަ ރައްތަކެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު ފުލުހުންނާއި އެމްއެމްޑީފެއް އިން ދަނީ ފެން ހިންދުމުގައި ރައްރަށަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެމުން

ޑިސެމްބަރު 1، 2017: ލަންކާ ކައިރީ އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުތެރޭ ރަށެއްގައި ރުކެއް ވެއްޓިފައި، އަތޮޅުތެރޭ ގިނަ ރައްތަކެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު ފުލުހުންނާއި އެމްއެމްޑީފެއް އިން ދަނީ ފެން ހިންދުމުގައި ރައްރަށަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެމުން

ޑިސެމްބަރު 1، 2017: ލަންކާ ކައިރީ އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުތެރޭ ރަށެއްގެ ގެއެއްގެ ފުރާޅެއް އެއްލާލާފައި، އަތޮޅުތެރޭ ގިނަ ރައްތަކެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު ފުލުހުންނާއި އެމްއެމްޑީފެއް އިން ދަނީ ފެން ހިންދުމުގައި ރައްރަށަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެމުން

ޑިސެމްބަރު 1، 2017: ލަންކާ ކައިރީ އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ސަބަބުން ރ އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައި، އަތޮޅުތެރޭ ގިނަ ރައްތަކެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު ފުލުހުންނާއި އެމްއެމްޑީފެއް އިން ދަނީ ފެން ހިންދުމުގައި ރައްރަށަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެމުން