17 ޑިސެންބަރު 2017 | އާދީއްތަ | 8 މުލަ

581

ކަނޑުގަދަވެ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވުން


ސްރީ ލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ އަސަރު ރާއްޖެ އަށް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުގަދަވެފައިވާތީ، ކަނޑުދަތުރުކޮށް ހެދުމުގައި މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާްއިން ވަނީ އަންގާފައިއެވެ. މިހާތަނަށް ސްރީލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ އަސަރު ހއ އަތޮޅުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.ނޮވެމްބަރު 30، 2017: ސްރީ ލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ބާރުގަދަވެ ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެ ތޫފާނުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންގެންދާތީ މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި.

ނޮވެމްބަރު 30، 2017: ސްރީ ލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ބާރުގަދަވެ ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެ ތޫފާނުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންގެންދާތީ، ކޯސްޓްގާޑްއިން ވަނީ މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށާއި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރެއް ފިޔަވައި އިތުރު ދަތުރު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައި.

ނޮވެމްބަރު 30، 2017: ސްރީ ލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ބާރުގަދަވެ، ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެ ތޫފާނުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންގެންދާތީ ކޯސްޓްގާޑްއިން ވަނީ މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށާއި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރެއް ފިޔަވައި އިތުރު ދަތުރު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައި

ނޮވެމްބަރު 30، 2017: ސްރީ ލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ބާރުގަދަވެ ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެ ތޫފާނުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންގެންދާތީ މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވަނީ އިލްތިމާާސްކޮށްފައި

ނޮވެމްބަރު 30، 2017: ސްރީ ލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ބާރުގަދަވެ ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެ ތޫފާނުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންގެންދާތީ ކޯސްޓްގާޑްއިން ވަނީ މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށާއި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރެއް ފިޔަވައި އިތުރު ދަތުރު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައި

ނޮވެމްބަރު 30، 2017: ސްރީ ލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ބާރުގަދަވެ ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެ ތޫފާނުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންގެންދާތީ މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި

ނޮވެމްބަރު 30، 2017: ސްރީ ލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ބާރުގަދަވެ ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެ ތޫފާނުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންގެންދާތީ މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި

ނޮވެމްބަރު 30، 2017: ސްރީ ލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ބާރުގަދަވެ ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެ ތޫފާނުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންގެންދާތީ ކޯސްޓްގާޑްއިން ވަނީ މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށާއި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރެއް ފިޔަވައި އިތުރު ދަތުރު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައި

ނޮވެމްބަރު 30، 2017: ސްރީ ލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ބާރުގަދަވެ ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެ ތޫފާނުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންގެންދާތީ ކޯސްޓްގާޑްގެ 7 އުޅަނދެއް ވަނީ ރާއްޖެގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފައި