17 ޑިސެންބަރު 2017 | އާދީއްތަ | 8 މުލަ

447

ސްރީލަންކާއަށް މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވުން


މި ދުވަސްވަރު އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ ސަރަހައްދަށް ގަދަ ވަޔާއިއެކު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ލަންކާއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ވެރިރަށް ކޮޅުނބާއި ވަށައިގެންވާ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ރޭ ކަރަންޓު ގޮސްފައިވާއިރު ބޮޑެތި ގަސްފަދަ ތަކެތި ވެއްޓި ގިނަ މައި މަގުތަކެއް ވަނީ ބަންދު ވެފައެވެ.ނޮވެމްބަރު 30، 2017: ލަންކާއަށް ގަދަ ވަޔާއިއެކު ބޯކޮށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައި. ސްރީ ލަންކާގެ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ރެޑް އެލާޓް ނެރިފައިވާއިރު ކުރިއައް އޮތް ދެދުވަހު ގުގުރުމާއިއެކު ބޯކޮށް ވިއްސާރަ ކުރާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައި.

ނޮވެމްބަރު 30، 2017: ލަންކާއަށް ގަދަ ވަޔާއިއެކު ބޯކޮށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ލަންކާގެ މަގަކަށް ގަހެއް ވެއްޓިގައި، ސްރީ ލަންކާގެ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ރެޑް އެލާޓް ނެރިފައިވާއިރު ކުރިއައް އޮތް ދެދުވަހު ގުގުރުމާއިއެކު ބޯކޮށް ވިއްސާރަ ވެހޭނެ ކަމށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައި

ނޮވެމްބަރު 30، 2017: ލަންކާއަށް ގަދަ ވަޔާއިއެކު ބޯކޮށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ލަންކާގެ މަގަކަށް ގަހެއް ވެއްޓިފައި. ސްރީ ލަންކާގެ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ރެޑް އެލާޓް ނެރިފައިވާއިރު ކުރިއައް އޮތް ދެ ދުވަހު ގުގުރުމާއިއެކު ބޯކޮށް ވިއްސާރަ ކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.

ނޮވެމްބަރު 30، 2017: ލަންކާއަށް ގަދަ ވަޔާއިއެކު ބޯކޮށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ލަންކާގެ މަގަކަށް ގަހެއް ވެއްޓިގައި، ސްރީ ލަންކާގެ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ރެޑް އެލާޓް ނެރިފައިވާއިރު ކުރިއައް އޮތް ދެދުވަހު ގުގުރުމާއިއެކު ބޯކޮށް ވިއްސާރަ ވެހޭނެ ކަމށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައި

ނޮވެމްބަރު 30، 2017: ލަންކާއަށް ގަދަ ވަޔާއިއެކު ބޯކޮށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ލަންކާގެ މަގަކަށް ގަހެއް ވެއްޓިފައި. ސްރީ ލަންކާގެ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ރެޑް އެލާޓް ނެރިފައިވާއިރު ކުރިއައް އޮތް ދެ ދުވަހު ގުގުރުމާއިއެކު ބޯކޮށް ވިއްސާރަ ކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.

ނޮވެމްބަރު 30، 2017: ލަންކާއަށް ގަދަ ވަޔާއިއެކު ބޯކޮށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ލަންކާގެ މަގަކަށް ގަހެއް ވެއްޓިފައި. ސްރީ ލަންކާގެ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ރެޑް އެލާޓް ނެރިފައިވާއިރު ކުރިއައް އޮތް ދެ ދުވަހު ގުގުރުމާއިއެކު ބޯކޮށް ވިއްސާރަ ކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.

ނޮވެމްބަރު 30، 2017: ލަންކާއަށް ގަދަ ވަޔާއިއެކު ބޯކޮށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައި. ސްރީ ލަންކާގެ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ރެޑް އެލާޓް ނެރިފައިވާއިރު ކުރިއައް އޮތް ދެދުވަހު ގުގުރުމާއިއެކު ބޯކޮށް ވިއްސާރަ ކުރާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައި.