17 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ | 12 އުތުރަހަޅަ

545

ބައިގަރުނަށް ފަހު އިޓަލީ ވޯލްޑްކަޕްއަށް ކޮލިފައި ނުވެކެޓުން
ނޮވެމްބަރު 13، 2017: އިޓަލީގެ ކޯޗް ވެންޓޫރާ ، މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ބެންޗްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން، މިއީ ފާއިތުވެ ދިޔަ 50 އަހަރު ތެރޭގައި އިޓަލީ ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައި ނުވެ ކަޓައިގެންދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރު

ނޮވެމްބަރު 13، 2017: ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އިޓަލީއާއި ސްވީޑުން ބައްދަލުކުރި މެޗަށް ފަހު ސްވީޑުންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ ، މިއީ ފާއިތުވެ ދިޔަ ބައި ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިޓަލީ ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައި ނުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު

ނޮވެމްބަރު 13، 2017: ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އިޓަލީއާއި ސްވީޑުން ބައްދަލު ކުރި މެޗަށް ފަހު އިޓަލީގެ ކީޕަރު ބުފޮން، މެޗަށް ފަހު ބުފޮން ވަނީ އޭނާގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ކެރިއާ ނިމުމަކަށް ގެނައި ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައި

ނޮވެމްބަރު 13، 2017: ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އިޓަލީއާއި ސްވީޑްން ބައްދަލު ކުރި މެޗަށް ފަހު ސްވީޑުންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ ، މިއީ ފާއިތުވެ ދިޔަ ބައިގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިޓަލީ ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައި ނުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު

ނޮވެމްބަރު 13، 2017: ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އިޓަލީއާއި ސްވީޑުން ބައްދަލު ކުރި މެޗްގެތެރެއިން، ސްވީޑުން އަތުން އެގްރިގޭޓްގެ ތަފާތުން ބަލިވުމާއި ގުޅިގެން އިޓަލީ ވަނީ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންއިން ކަޓައިފައި

ނޮވެމްބަރު 13، 2017: ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އިޓަލީއާއި ސްވީޑުން ބައްދަލު ކުރި މެޗަށް ފަހު ސްވީޑުންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ ، މިއީ ފާއިތުވެ ދިޔަ ބައިގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިޓަލީ ވޯލްޑްކަަޕަށް ކޮލިފައިނުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު

ނޮވެމްބަރު 13، 2017: އިޓަލީގެ ފޯވާޑް ސިރޯ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ސްވީޑުން އާއިއެކު ކުޅުން މެޗަށް ފަހު، ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކޮލިފައިންއިން އިޓަލީ ކަޓައިގެން ދިޔައީ ދެވަނަ ލެގްގަައި 0-1 ގެ ތަފާތަކުން ސްވީޑުން ކުރީގައި އޮތުމުން

ނޮވެމްބަރު 13، 2017: ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި އިޓަލީއާއި ސްވީޑުން ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން، ސްވީޑުން އަތުން އެގްރިގޭޓްގެ ތަފާތުން ބަލިވުމާއި ގުޅިގެން އިޓަލީވަނީ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން އިން ކަޓައިފައި

ނޮވެމްބަރު 13، 2017: ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި އިޓަލީއާއި ސްވީޑުން ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން، ސްވީޑުން އަތުން އެގްރިގޭޓްގެ ތަފާތުން ބަލިވުމާއި ގުޅިގެން އިޓަލީ ވަނީ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންއިން ކަޓައިފައި

ނޮވެމްބަރު 13، 2017: ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އިޓަލީއާއި ސްވީޑުން ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން، ސްވީޑުން އަތުން އެގްރިގޭޓްގެ ތަފާތުން ބަލިވުމާއި ގުޅިގެން އިޓަލީ ވަނީ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންއިން ކަޓައިފައި

ނޮވެމްބަރު 13، 2017: ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އިޓަލީއާއި ސްވީޑުން ބައްދަލު ކުރި މެޗަށްފަހު ސްވީޑުންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ ، މިއީ ފާއިތުވެ ދިޔަ ބައި ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިޓަލީ ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައިނުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު

ނޮވެމްބަރު 13، 2017: ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އިޓަލީއާއި ސްވީޑްން ބައްދަލު ކުރި މެޗްއައްފަހު ސްވީޑްންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ ، މިއީ ފާއިތުވެ ދިޔަ ބައި ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިޓަލީ ވޯލްޑް ކަޕް އައް ކޮލިފއި ނުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު

ނޮވެމްބަރު 13، 2017: ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އިޓަލީއާއި ސްވީޑުން ބައްދަލު ކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން، ސްވީޑުން އަތުން އެގްރިގޭޓްގެ ތަފާތުން ބަލިވުމާއި ގުޅިގެން އިޓަލީ ވަނީ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން އިން ކަޓައިފައި