17 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ | 12 އުތުރަހަޅަ

488

ޕީޕީއެމްގެ 6 ވަނަ އަހަރީ ދުވާހާ ގުޅުވައިގެން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "އުދުހޭ" ޖަލްސާ
ނޮވެމްބަރު 12، 2017: ޕީޕީއެމްއަށް 6 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "އުދުހޭ" ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ގިނަ މެމްބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުން މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް

ނޮވެމްބަރު 12، 2017: ޕީޕީއެމްއަށް 6 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "އުދުހޭ" ޖަލްސާގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

ނޮވެމްބަރު 12، 2017: ޕީޕީއެމްއަށް 6 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "އުދުހޭ" ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ގިނަ މެމްބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުން މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް

ނޮވެމްބަރު 12، 2017: ޕީޕީއެމްއަށް 6 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "އުދުހޭ" ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ގިނަ މެމްބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުން މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް

ނޮވެމްބަރު 12، 2017: ޕީޕީއެމްއަށް 6 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "އުދުހޭ" ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ގިނަ މެމްބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުން މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް

ނޮވެމްބަރު 12، 2017: ޕީޕީއެމްއަށް 6 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "އުދުހޭ" ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ގިނަ މެމްބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުން މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް

ނޮވެމްބަރު 12، 2017: ޕީޕީއެމްއަށް 6 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "އުދުހޭ" ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ގިނަ މެމްބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުން އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމު ރައްޔިތުން މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް

ނޮވެމްބަރު 12، 2017: ޕީޕީއެމްއަށް 6 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "އުދުހޭ" ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ގިނަ މެމްބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުން މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް

ނޮވެމްބަރު 12، 2017: ޕީޕީއެމްއަށް 6 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "އުދުހޭ" ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ގިނަ މެމްބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުން މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް