17 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ | 12 އުތުރަހަޅަ

550

ރައީސް ޔާމީން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން
ނޮވެމްބަރު 12، 2017: ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މަހާ ޖައްރާފު އަދި ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން

ނޮވެމްބަރު 12، 2017: ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މަހާ ޖައްރާފު އަދި ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން

ނޮވެމްބަރު 12، 2017: ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މަހާ ޖައްރާފު އަދި ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމިން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން ކުޅުދުއްފުށިން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ

ނޮވެމްބަރު 12، 2017: ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މަހާ ޖައްރާފު އަދި ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމިން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން ކުޅުދުއްފުށިން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ

ނޮވެމްބަރު 12، 2017: ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މަހާ ޖައްރާފު އަދި ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމިން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން ކުޅުދުއްފުށިން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ

ނޮވެމްބަރު 12، 2017: ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މަހާ ޖައްރާފު އަދި ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީންއަށް ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓްއިން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ

ނޮވެމްބަރު 12، 2017: ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މަހާ ޖައްރާފު އަދި ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ ޒިޔަތު ވިދާޅުވީ އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް އެއް މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް