17 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ | 12 އުތުރަހަޅަ

492

ގައުމީ އިނާމް 2017
ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ކީރިތި ގުރުއާން ކިޔެވުމާއި އުނގަންނައި ދިނުމުގެ ދާއިރާއިން ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމް ލިބިލެއްވި އަލްޤާރިއާ ފާތިމަތު ރަޝީދާއާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިނާމު ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއާއި، ކަސްރަތުކުރުމާއި ކަސްރަތުކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާއިން ހިއްވަރުދިނުމުގެ އިނާމް ލިބިލެއްވި އަބްދުﷲ ނިޔާޒް ( ޖޭމް އައްލޮ ) އާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިނާމު ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ޕާފޯމަންސް އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން، ފިލްމާއި ޑްރާމާ ކުޅުމާއި މީހުން ތަމްރީނުކުރުމާއި ސްކްރިޕްޓް ލިޔުމުގެ ދާއިރާއިން އިނާމް ލިބިލެއްވި އިބްރާޙިމް ރަޝީދުއާއި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިނާމު ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ރޮނގުން ހިއްވަރުދިނުމުގެ އިނާމް ލިބިލެއްވި އަބްދުﷲ އަޒްމީންއާއި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިނާމު ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ދިވެހި ބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން ހިއްވަރުދިނުމުގެ އިނާމް ލިބިލެއްވި ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަންއާއި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިނާމު ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ ހަވާލުކުރަނީ

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ވިޒުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން، ފޮޓޯގްރަފީގެ ރޮނގުން ހިއްވަރުދިނުމުގެ އިނާމް ލިބިލެއްވި މުޙައްމަދު ޝާފީއާއި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިނާމު ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: އިމާތާއްކުރުމާއި އިމާރާއް ފަރުމާ ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން، ކޮންސަލްޓަންސީގެ ދާއިރާއިން ހިއްވަރުދިނުމުގެ އިނާމް ލިބިލެއްވި މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙްއާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިނާމު ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ބޯޓު ބިލްޑިންގެ ދާއިރާއާއި، އޮޑިދޯނިފަހަރާއި ޔޮޓް ބަނުމާއި ފަރުމާ ކުރުމުގެ ރޮނގުން ހިއްވަރުދިނުމުގެ އިނާމް ލިބިލެއްވި އަލީ ޙަސަންއާއި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިނާމު ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: މަސައްކަތްތެރުކަމުގެ ދާއިރާއިން، އެކި ބާވަތުގެ މަސައްކަތްކުރުމާއި ކުރިއެރުމުވުގެ ރޮނގުން ހިއްވަރުދިނުމުގެ އިނާމް ލިބިލެއްވި އައިމިނަތު ލީލާއާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިނާމު ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ހިއްވަރުދިނުމުގެ އިނާމް ލިބިލެއްވި މުޙައްމަދު ރަޝީދުއާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިނާމު ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގެގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: އަންހެނުންގެ ދާއިރާއިން، އާމްމުކޮށް އަންހެނުން ކޮށްނޫޅޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ރޮނގުން، ވެޕަންސް އިންސްޓްރަކްޓާރ، އެމްއެންޑީއެފް ފަސްޓް ސާޖަންޓް ސަމްހާ ޔޫސުފްއާއި ހިއްވަރުދިނުމުގެ އިނާމް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިނާމު ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ސިއްހީ ދާއިރާއިން، އާންމު ސިއްހަތު ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން ޝަރަފްވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމް ލިބިލެއްވި ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު އަޙްމަދުއާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިނާމު ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ދާއިރާއިން، ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި މީހުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ރޮނގުން ހިއްވަރުދިނުމުގެ އިނާމް ލިބިލެއްވި ފާތިމަތު ރިޝްމާއާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިނާމު ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ޒުވާނުންގެ ދާއިރާއިން، މުޖުތަމައުއަށް ފައިދާހުރި އުފެއްދުންތަކާއި ހިދުމަތްތައް ތައާރަފް ކުރުމުގެ ރޮނގުން ހިއްވަރުދިނުމުގެ އިނާމް ލިބިލެއްވި މުޙައްމަދު ޝާތިރުއާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިނާމު ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން،ކުޅިވަރު ހިންގުމާއި ފަންނީގޮތުން ކުޅިވަރަށް ހިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން ހިއްވަރުދިނުމުގެ އިނާމް ލިބިލެއްވި ޢަލީ ސަލީމްއާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިނާމު ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ތައުލީމީ ދާއިރާއިން، ތައުލީމީ މުއައްސަސާތައް އުފައްދައި ހިންގުމުގެ ރޮނގުން ހިއްވަރުދިނުމުގެ އިނާމް ލިބިލެއްވި އަބްދުﷲ މުސްތާގު ރަޝާދުއާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިނާމު ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ދިވެހި ތާރީހުގެ ދާއިރާއިން، ދިވެހި ތާރީހާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ރޮނގުން ހިއްވަރުދިނުމުގެ އިނާމް ލިބިލެއްވި މުޙައްމަދު ޝާތިރުއާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިނާމު ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ދިވެހި ބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން، ދިވެހި ޅެންވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން ޝަރަފްވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމް ލިބިލެއްވި އަބްދުﷲ ޢަފީފްއާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިނާމު ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގެގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން،މި އަހަރުގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު ދެ ބޭފުޅަކަށް އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު 24 ބޭފުޅަކަށް ވަނީ ލިބިފައި

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ޕާފޯމިންގް އާރޓްސްގެ ދާއިރާއިން، ލަވަކިޔުމާއި މީހުން ތަމްރީނުކުރުމާއި އަމިއްލަ ރާގު އުފެއްދުމުގެ ރޮނގުން ހިއްވަރުދިނުމުގެ އިނާމް ލިބިލެއްވި މުޙައްމަދު އަބްދުލްގަނީއާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިނާމު ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން، ފެހުމާއި ޖަރީކުރުމުގެ ރޮނގުން ހިއްވަރުދިނުމުގެ އިނާމް ލިބިލެއްވި ޢާސިޔަތު ނަޖީބާއާ ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިނާމު ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ގައުމީ ތަރިކައިގެ ދާއިރާއިން، ގައުމީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ރޮނގުން ހިއްވަރުދިނުމުގެ އިނާމް ލިބިލެއްވި އަޙްމަދު ޟަމީރުއާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިނާމު ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގެގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން،މި އަހަރުގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު ދެ ބޭފުޅަކަށް އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު 24 ބޭފުޅަކަށް ވަނީ ލިބިފައި

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގެގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން،މި އަހަރުގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު ދެ ބޭފުޅަކަށް އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު 24 ބޭފުޅަކަށް ވަނީ ލިބިފައި

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން، މޫދު ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ރޮނގުން ހިއްވަރުދިނުމުގެ އިނާމް ލިބިލެއްވި އަބްދުލްްޣަފޫރު އަލީއާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިނާމު ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: އިސްލާމް ދީނުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ދީނީ އިލްމު އުނގަންނައި ދިނުމުގެ ރޮނގުން ހިއްވަރުދިނުމުގެ އިނާމް ލިބިލެއްވި މޫސާ އަންވަރު ހަސަންއާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިނާމު ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގެގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން،މި އަހަރުގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު ދެ ބޭފުޅަކަށް އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު 24 ބޭފުޅަކަށް ވަނީ ލިބިފައި

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގެގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން،މި އަހަރުގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު ދެ ބޭފުޅަކަށް އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު 24 ބޭފުޅަކަށް ވަނީ ލިބިފައި

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: އިޖުތިމާއި ހިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން، ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން ހިއްވަރުދިނުމުގެ އިނާމް ލިބިލެއްވި ފާތިމަތު ޒާއީމާއާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިނާމު ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: އާންމުކޮށް އަންހެނުން ކޮށްނޫޅޭ ބާވަތެއްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ރޮގުން ހިއްވަރުދިނުމުގެ އިނާމް ލިބިލެއްވި މަރްޔަމް ޝިފްނާޒްއާއި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިނާމު ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގެގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން،މި އަހަރުގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު ދެ ބޭފުޅަކަށް އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު 24 ބޭފުޅަކަށް ވަނީ ލިބިފައި

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގެގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން،މި އަހަރުގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު ދެ ބޭފުޅަކަށް އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު 24 ބޭފުޅަކަށް ވަނީ ލިބިފައި

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގެގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން،މި އަހަރުގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު ދެ ބޭފުޅަކަށް އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު 24 ބޭފުޅަކަށް ވަނީ ލިބިފައި

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގެގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން،މި އަހަރުގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު ދެ ބޭފުޅަކަށް އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު 24 ބޭފުޅަކަށް ވަނީ ލިބިފައި

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގެގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން،މި އަހަރުގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު ދެ ބޭފުޅަކަށް އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު 24 ބޭފުޅަކަށް ވަނީ ލިބިފައި

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގެގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން،މި އަހަރުގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު ދެ ބޭފުޅަކަށް އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު 24 ބޭފުޅަކަށް ވަނީ ލިބިފައި

ނޮވެމްބަރު 11، 2017: ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގެގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން،މި އަހަރުގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު ދެ ބޭފުޅަކަށް އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު 24 ބޭފުޅަކަށް ވަނީ ލިބިފައި