17 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ | 12 އުތުރަހަޅަ

609

ޗައިނާގެ އެންމެ ފްލެކްސިބަލް އަންހެނާ ވޯލްޑް ރިކޯޑެއް ހެދުން
ޗައިނާގައި ކުރިއައްދާ ފެޝަންވީކްގައި، ޗައިނާގެ އެންމެ ފްލެކްސިބަލް އަންހެނާ ކަމަށްވާ ލިޔު ޓެންގް، 15.54 ސިކުންތުގެ ތެރޭގައި 20 މީޓަރު، 'ކޮންޓޯޝަނިސްޓް ޕޮޒިޝަނެއްގައި ބުރުއަޅައި ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ލިސްޓްއަށް އަރައި

ޗައިނާގައި ކުރިއައްދާ ފެޝަންވީކް ގައި، ލިޔު ޓެންގް 15.54 ސިކުންތުގެ ތެރޭގައި 'ކޮންޓޯޝަނިސްޓް ޕޮޒިޝަން' 65 ފޫޓް ވަނީ ބުރުއަޅަމުން ކުރިއަށް ގޮސްފައި

ޗައިނާގައި ކުރިއައްދާ ފެޝަންވީކް ގައި، ލިޔު ޓެންގް 15.54 ސިކުންތުގެ ތެރޭގައި 'ކޮންޓޯޝަނިސްޓް ޕޮޒިޝަން' 65 ފޫޓް ވަނީ ބުރުއަޅަމުން ކުރިއަށް ގޮސްފައިވަނީ ޗެންވެންގެ ޑިޒައިންއެއްގެ ހެދުމެއްގައި

ޗައިނާގައި ކުރިއައްދާ ފެޝަންވީކް ގައި، ލިޔު ޓެންގް 15.54 ސިކުންތުގެ ތެރޭގައި 'ކޮންޓޯޝަނިސްޓް ޕޮޒިޝަން' ގައި 65 ފޫޓް ބުރުއަޅަމުން ކުރިއަށްގޮސް ދުނިޔޭގެ ވޯލްޑް ރިކޯޑް ފޮތައް އެރުމުން ޓެންގްއާ އެކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރަނީ

ޗައިނާގައި ކުރިއައްދާ ފެޝަންވީކް ގައި، ލިޔު ޓެންގް 15.54 ސިކުންތުގެ ތެރޭގައި 'ކޮންޓޯޝަނިސްޓް ޕޮޒިޝަން' ގައި 65 ފޫޓް ބުރުއަޅަމުން ކުރިއަށްގޮސް ދުނިޔޭގެ ވޯލްޑް ރިކޯޑް ފޮތައް އެރުމުން ، ޓެންގް އެވޯޑް އާއި އެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން