21 ފެބުރުއަރީ 2018 | ބުދަ | ހިޔަވިހާ 8

1065

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
އޮކްޓޫބަރު 9 ، 2017 : ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން އެސްޕީޖީ އިން މަޖިލީހުގައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަނީ ، އެސްޕީޖީ އިން ވަނީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ނިކުތުމަށް ހުރަސްއަޅާފައި

އޮކްޓޫބަރު 9 ، 2017 : ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން އެސްޕީޖީ އިން މަޖިލީހުގައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަނީ ، އެސްޕީޖީ އިން ވަނީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ނިކުތުމަށް ހުރަސްއަޅާފައި

އޮކްޓޫބަރު 9 ، 2017 : ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން އެސްޕީޖީ އިން މަޖިލީހުގައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަނީ ، އެސްޕީޖީ އިން ވަނީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގަ ތަޅުމަށް ނިކުތުމަށް ހުރަސްއަޅާފައި

އޮކްޓޫބަރު 9 ، 2017 : ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ފެށުމާއިއެކު އިދިކޮޅު މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި އިޙްތިޖާޖްކުރަނީ، މަޖިލީހަށް 13 މިނިޓް ހޭދަވެފައިވާއިރު ޖަލްސާގައި އެޖެންޑާކޮށްފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވައިދަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ އިސްލާހެއް އެކަނި

ޮއޮކްޓޫބަރު 9 ، 2017 : ރިޔާސަތާއި އިދާރީ މޭޒު ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި އުސް ފާރެއްލައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އައްފަހު ރީކޯ މޫސާމަނިކް މަޖިލިސް އިދާރީ މޭޒު ކައިރީ ހުއްޓިލައިގެން. ނިހާންކުރަށްވާފައިވާ ޓްވީޓްއެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ އައު ރިޔާސަތުގެ މޭސްތިރިއަކީ ރީކޯ މޫސާ މަނިކް

އޮކްޓޫބަރު 9 ، 2017 : ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން އެސްޕީޖީ އިން މަޖިލީހުގައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަނީ ، އެސްޕީޖީ އިން ވަނީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ނިކުތުމަށް ހުރަސްއަޅާފައި

އޮކްޓޫބަރު 9 ، 2017 : ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ފެށުމާއިއެކު އިތިކޮޅު މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި އިޙްތިޖާޖްކުރަނީ، މަޖީލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހޭދަވެފައިވަނީ 13 މިނިޓް

އޮކްޓޫބަރު 9 ، 2017 : ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ފެށުމާއިއެކު އިތިކޮޅު މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި އިޙްތިޖާޖްކުރަނީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އިދާރީ މޭޒު ވަނީ މެމްބަރުންނަށް ކައިރި ނުވެވޭނެހެން އުސްކޮށްފައި