22 ނޮވެންބަރު 2017 | ބުދަ | 10 ނޮރަ

436

އެޕަލްގެ އެންމެފަހުގެ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުން
ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017: އެޕަލްގެ އައު ހެޑްކުއާޓާޒްގައި ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި އައު އެޕަލް އިއާޕޮޑްސް އާއި އެޕަލް ވޮޗް ދައްކާލަނީ، އައު އެޕަލް ވޮޗް ބޭނުންކުރުމަށް އައިފޯނެއް ބޭނުމެއްނުވޭ

ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017: އެޕަލްގެ އައު ހެޑްކުއާޓާޒްގައި ބޭއްވުނު ހަފްލާއަށްފަހު ޑެމޯ އޭރިއާގައި އެޕަލްގެ އައު އުފެއްދުންތައް ދައްކާލަނީ، މި އިވެންޓްގައި އެތައްހާސް ނިއުސްރިޕޯޓަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017: އެޕަލްގެ އައު ހެޑްކުއާޓާޒްގައި ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި އެޕަލް ވޮޗް ދައްކާލަނީ، އައު އެޕަލްވޮޗް އިން ފޯންކޯލް ކޮށްހެދުމަށް ފޯނެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ

ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017: އެޕަލްގެ އައު ހެޑްކުއާޓާޒްގައި ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި އައިފޯންއަށް ދިހަ އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުުރުމަށް އެޕަލްއިން ނެރުން "އައިފޯން 10" ދައްކާލަނީ ، އައިފޯން 10 ގައި ހޯމް ބަޓަން ނުހުންނައިރު ފޯން އަންލޮކް ކުރަން ބޭނުންވަނީ މީހާގެ މޫނު އެކަނި

ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017: އެޕަލްގެ އައު ހެޑްކުއާޓާޒްގައި ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި އައިފޯންއަށް ދިހަ އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުުރުމަށް އެޕަލްއިން ނެރުން "އައިފޯން 10" ދައްކާލަނީ ، އައިފޯން 10 ގައި ހޯމް ބަޓަން ނުހުންނައިރު ފޯން އަންލޮކް ކުރަން ބޭނުންވަނީ މީހާގެ މޫނު އެކަނި

ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017: އެޕަލްގެ އައު ހެޑްކުއާޓާޒްގައި ބޭއްވުނު ހަފްލާއަށްފަހު ޑެމޯ އޭރިއާގައި އެޕަލްގެ ސީއީއޯ ޓިމް ކުކްއާއިއެކު ނޫސްވެރިއެއް ފޮޓޯއެއްނަގަނީ

ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017: އެޕަލްގެ އައު ހެޑްކުއާޓާޒްގައި ބޭއްވުނު ހަފްލާއަށްފަހު ޑެމޯ އޭރިއާގައި އެޕަލްގެ އައު އުފެއްދުންތައް ނޫސްވެރިއަކު ބަލާލަނީ، މިއަހަރު އެޕަލްއިން ވަނި އައު 3 އައިފޯން ނެރިފައި

ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017: އެޕަލްގެ އައު ހެޑްކުއާޓާޒްކަމުގައިވާ "އެޕަލް ޕާކް" ބޭރުގައި ނޫސްވެރިން މަޑުކޮށްލައިގެން، އެޕަލްއިން ވަނީ އައު އެޕަލް ހެޑްކުއާޓާޒް ހެދުމަށް ވަނީ 5 ބިލިއަންއައްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ހަރަދުކޮށްފައި

ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017: އެޕަލްގެ އައު ހެޑްކުއާޓާޒްގައި ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި އައިފޯން 8 ދައްކާލަނީ، މިއަހަރުވެސް އައިފޯންގެ އިތުރުން އައު އެޕަލް ވޮޗްއާއި އެޕަލް ޓީވީ ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ

ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017: އެޕަލްގެ އައު ހެޑްކުއާޓާޒްގައި ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި އައިފޯން 8 ދައްކާލަނީ، މިއަހަރުވެސް އައިފޯންގެ އިތުރުން އައު އެޕަލް ވޮޗްއާއި އެޕަލް ޓީވީ ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ

ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017: އެޕަލްގެ އައު ހެޑްކުއާޓާޒްގައި ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި އައިފޯން 10 އާއި އެޕަލް ވޮޗްގެ އިތުރުން އައު އެޕަލް ހެޑްސެޓް ދަައްކާލަނީ

ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017: އެޕަލްގެ އައު ހެޑްކުއާޓާޒްގައި ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި އައު އެޕަލް ވޮޗް ދައްކާލަނީ، އައު އެޕަލް ވޮޗް ބޭނުންކުރުމަށް އައިފޯނެއް ބޭނުމެއްނުވޭ

ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017: އެޕަލްގެ އައު ހެޑްކުއާޓާޒްގައި ބޭއްވުނު ހަފްލާއަށްފަހު ޑެމޯ އޭރިއާގައި އެޕަލްގެ ސީއީއޯ ޓިމް ކުކްއާއިއެކު ނޫސްވެރިއަކަށް އައިފޯންގެ އައު ފީޗާޒް ކިޔާދެނީ، މިއަހަރު އެޕަލްއިން ވަނީ 3 އައިފޯން އިއުލާންކޮށްފައި

ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017: އެޕަލްގެ އައު ހެޑްކުއާޓާޒްގައި ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި އައިފޯން 8 ދައްކާލަނީ، މިއަހަރުވެސް އައިފޯންގެ އިތުރުން އައު އެޕަލް ވޮޗްއާއި އެޕަލް ޓީވީ ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ

ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017: އެޕަލްގެ އައު ހެޑްކުއާޓާޒްގައި ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި އައިފޯން 8 ދައްކާލަނީ، މިއަހަރުވެސް އައިފޯންގެ އިތުރުން އައު އެޕަލް ވޮޗްއާއި އެޕަލް ޓީވީ ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ

ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017: އެޕަލްގެ އައު ހެޑްކުއާޓާޒްގައި ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި އައިފޯން 8 ދައްކާލަނީ، މިއަހަރުވެސް އައިފޯންގެ އިތުރުން އައު އެޕަލް ވޮޗްއާއި އެޕަލް ޓީވީ ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ