22 ނޮވެންބަރު 2017 | ބުދަ | 10 ނޮރަ

475

ރޮހިންޖާ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ރަށްރަށުގައި ފަންޑު ފޮށި ހުޅުވުން
ސެޕްޓެމްބަރު 10 ،2017 : ރޮހިންޖާގައި އަނިޔާލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ދަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެށް ހިންގައި ފައިސާ ހަދިޔާކުރަމުން

ސެޕްޓެމްބަރު 10 ،2017 : މިޔަންމާގައި އަނިޔާލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލ.ގަމުގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައި ރޮހިންޖާ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ވަނީ ފައިސާ ވަނީ އެއްކޮށްފަ

ސެޕްޓެމްބަރު 10 ،2017 : މިޔަންމާގައި އަނިޔާލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ނައިފަރުގައި ފަންޑް ރެއިޒްކުރަނީ

ސެޕްޓެމްބަރު 10 ،2017 : މިޔަންމާގައި އަނިޔާލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ނައިފަރުގައި ފަންޑް ރެއިޒްކުރަނީ

ސެޕްޓެމްބަރު 10 ،2017 : މިޔަންމާގައި އަނިޔާލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލ.ގަމުގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން

ސެޕްޓެމްބަރު 10 ،2017 : މިޔަންމާގައި އަނިޔާލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ހިނގާލުން، މި ހިނގާލުން ނިންމާލާފައި ވަނީ ހާއްސަ ދުޢާ އަކުން

ސެޕްޓެމްބަރު 10 ،2017 : މިޔަންމާގައި އަނިޔާލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލ.ގަމުގައި ބޭއްވި ހިނގާލުން، މިހިގާލުމުގައި ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ފަންޑްރެއިސް ކުރުމާއިއެކު ހިނގާލުން ނިންމާލާފައި ވަނީ ހާއްސަ ދުޢާއަކުން

ސެޕްޓެމްބަރު 10 ،2017 : ރޮހިންޖާގައި އަނިޔާލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލ.ގަމުގައި ބޭއްވި ހިނގާލުން، މިހިގާލުމުގައި ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ފަންޑްރެއިސް ކުރުމާއިއެކު ހާއްސަ ދުޢާއެއް ކޮށްފައިވޭ

ސެޕްޓެމްބަރު 10 ،2017 : މިޔަންމާގައި އަނިޔާލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ހިންގާފަ

ސެޕްޓެމްބަރު 10 ،2017 : މިޔަންމާގައި އަނިޔާލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ރ.މަޑުއްވަރީގައި ބޭއްވި ހިނގާލުން. މި ހިނގާލުމުގައި ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ފައިސާ އެއްކުރުމާއިއެކު ހިނގާލުން ނިންމާލާފައި ވަނީ ހާއްސަ ދުޢާއަކުން

ސެޕްޓެމްބަރު 10 ،2017 : މިޔަންމާގައި އަނިޔާލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ގދ.ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ހިނގާލުން، މި ހިނގާލުމުގައި ވަނީ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ފައިސާ އެއްކޮށްފަ

ސެޕްޓެމްބަރު 10 ،2017 : މިޔަންމާގައި އަނިޔާލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެށް ވަނީ ހިންގާފަ

ސެޕްޓެމްބަރު 10 ،2017 : މިޔަންމާގައި އަނިޔާލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ގދ.ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ހިނގާލުން، މި ހިނގާލުމުގައި ވަނީ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ފައިސާ އެއްކޮށްފަ

ސެޕްޓެމްބަރު 10 ،2017 : ރޮހިންޖާގައި އަނިޔާލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލ.ގަމުގައި ބޭއްވި ހިނގާލުން، މިހިނގާލުމުގައި ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ފަންޑްރެއިޒް ކޮށްފައިވޭ

ސެޕްޓެމްބަރު 10 ،2017 : މިޔަންމާގައި އަނިޔާލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލ.ގަމުގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން

ސެޕްޓެމްބަރު 10 ،2017 : ރޮހިންޖާގައި އަނިޔާލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލ.ގަމުގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން

ސެޕްޓެމްބަރު 10 ،2017 : މިޔަންމާގައި އަނިޔާލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލ.ގަމުގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން

ސެޕްޓެމްބަރު 10 ،2017 : މިޔަންމާގައި އަނިޔާލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލ.ގަމުގައި ބޭއްވި ހިނގާލުން ނިންމާލުމަށް ޚާއްސަ ދުޢާއެއް ކުރުން ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފަ