22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު | 06 އަދަ
އިމްސާކް 04:16
08 ޝައްވާލް 1439
އިޝާ 19:39
މަޣްރިބް 18:21
އަސްރު 15:36
މެންދުރު 12:12
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:37


ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުން މިއަންމާ ދޫކޮށް ދިއުން
2701

ސެޕްޓެމްބަރު 10، 2017: ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަންގްލަދޭޝްގެ ސިފައިން ބަލަހައްޓަނީ. މިހާތަނަށް 270000 އަށްވުރެން ގިނަ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ވަނީ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ހިޖުރަކޮށްފައި

ސެޕްޓެމްބަރު 10، 2017:ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމަކު މިއަންމާގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އަނިޔާކުރުމާއި ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލްއިން ފަރުވާ ހޯދަނީ، މިއަންމާގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަނީ މިހާތަނަށް 400 އަށްވުރެން ގިނަ މީހުން މަރާފައި

ސެޕްޓެމްބަރު 10، 2017: ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ އަވަށެއްގައި މިއަންމާގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ރޯކޮށްފައި

ސެޕްޓެމްބަރު 10، 2017:ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމަކު މިއަންމާގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އަނިޔާކުރުމާއި ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލްއިން ފަރުވާ ހޯދަނީ، މިއަންމާގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަނީ މިހާތަނަށް 400 އަށްވުރެން ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރާފައި

ސެޕްޓެމްބަރު 10، 2017:ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމަކު މިއަންމާގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އަނިޔާކުރުމާއި ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލްއިން ފަރުވާ ހޯދަނީ، މިއަންމާގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަނީ މިހާތަނަށް 400 އަށްވުރެން ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރާފައި

ސެޕްޓެމްބަރު 10، 2017:ރޮހިންޖާގެ ރެފިއުޖީންތަކެށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޭންޕެއް ދޫކޮށް ދަނީ، އެހީދޭ ޖަމިއްޔާތަކުން މައުލޫމާތުދޭގޮތުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ގިނަ ކޭމްޕްތައް ވަނީ ފުރިފައި ކަމަށް

ސެޕްޓެމްބަރު 10، 2017:ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމަކު އޭނާގެ 105 އަހަރުގެ މަންމަ ގޮވައިގެން މިއަންމާ/ބަންގްލަދޭޝް ބޯޑަރު ހުރަސްކުރަނީ

ސެޕްޓެމްބަރު 10، 2017:ރޮހިންޖާ މީހަކު އޭނާގެ 3 ދުވަހުގެ ދަރިފުޅާއިއެކު މިއަންމާގެ ފަރުބަދަމަތީ ހިސާބެއްގައި އޯގަސްޓް 25 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން މިހާތަނަށް 270000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުން ވަނީ މިއަންމާ ދޫކޮށް ބަންގްލަދެޝްއަށް ހިޖުރަކޮށްފައި

ސެޕްޓެމްބަރު 10، 2017:ރޮހިންޖާ މީހުންވަނީ އެމީހުންގެ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ދޫކޮށް ބަންގްލަދޭށްއަށް ގޮސްފައެވެ. އޯގަސްޓް 25 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން މިހާތަނަށް 270000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުން ވަނީ މިއަންމާ ދޫކޮށް ބަންގްލަދޭޝްއަށް ހިޖުރަކޮށްފައި

ސެޕްޓެމްބަރު 10، 2017: އޯގަސްޓް 25 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން މިހާތަނަށް 270000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުން ވަނީ ފަރުބަދަމަތީ ހިސާބުތަކާއި ޖަންގަލިތައް ހުރަސްކޮށް ބަންގްލަދޭށްއަށް ހިޖުރަކޮށްފައި