16 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ | 03 ފުސް
03 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41


ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި އެއްވުން
2313

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޅު އެޅުވިފައި އޮތުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތައް ގެނައުމަށާއި ރައްޔިތުންނާއި މެދު ނާއިންސާފުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތައް އިސްލާހުކުރުމަށް މަޖިލިސް ހުޅުވަން ޖެހޭކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ

ރައްޔިތުންގެ ޙައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކުރާ ގައުމީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޖަލަށް ދާންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން ކޮށްގެން ވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނިޔާވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ

ކޯޓްތަކާއި ޖުޑިޝަރީއަށް އިންޒާރުދީ ހެދިކަމުގައި ވިޔަސް ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި ހުރިހާ ސިޔާސީ ހައްޔަރީން ދޫކޮށްލުމަށް އަދާލަތް ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ

ސުލްހަވެރިކަމާއި އެކު ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ އިހުތިޖާޖުތަކަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަދާލަތް ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޒް އަލީ ޒާހިރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން ބޭއްވި ސުލްހަވެރިއެއްވުމުގައި މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް ކުރަމުންދާ ދައުވާތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި ބޯޑް ހިފައިގެން،ސުލްހަވެރިކަމާއިއެކު ހަރުގެ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި އެއްވުމުން 2 މީހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި

ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން ބޭއްވި ސުލްހަވެރި އެއްވުން ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ، ސުލްހަވެރިކަމާއިއެކު ހަރުގެ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި އެއްވުމުން 2 މީހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި

ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން ބޭއްވި ސުލްހަވެރި އެއްވުން ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ، ސުލްހަވެރިކަމާއިއެކު ހަރުގެ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި އެއްވުމުން 2 މީހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތަހްގީގުތަކެއް ހިންގަމުންދާރީ އެކަމާ ދެކޮޅަށްވެސް އެއްވުމުގައި ވަނީ އަޑުއުފުލާފައެވެ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ވާހަކަ ދަށްކަވަމުން އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ހިފާ ހައްޔަރުކޮށްގެން ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހުއްޓުވޭނަމަ މިހާރު ހުއްޓުވުނީސް ކަމަށެވެ

ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ގިނަ އިސްވެރިން މި އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ވަނީ އަޑުއުފުލާފައެވެ

ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން އެމްޑިޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދުގައި އެއްވުމެށް ބާއްވައިފި