16 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ | 03 ފުސް
03 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41


ހައްޖުވެރިން ސައުދީއަށް ދިއުން
2128

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޙަވާލުގައި މިއަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގައި ދިޔަ 214 ހައްޖާޖީން ޖިއްދާ އެއާޕޯޓުން ހޮޓަލަށް ދަނީ

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޙަވާލުގައި މިއަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގައި ދިޔަ 214 ހައްޖާޖީން ޖިއްދާ އެއާޕޯޓްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޙަވާލުގައި މިއަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގައި ދިޔަ 214 ހައްޖާޖީން ޖިއްދާ އެއާޕޯޓްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޙަވާލުގައި މިއަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގައި ދިޔަ 214 ހައްޖާޖީން ޖިއްދާ އެއާޕޯޓްގައި

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ޙަވާލުގައި މިއަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގައި ވަނީ 214 މީހުން ގޮސްފައެވެ.

ހައްޖުވެރިން ޖިއްދާ އެއާޕޯޓްގައި

ސައުދީއަރަބިއްޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު، އަބްދުﷲ ހަމީދު، ހައްޖުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަހަރު ޙައްޖަށް ވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ފްލައިޓްގެ ޙާޖީންނަށް ރާއްޖެއިން ސައުދީއަރަބިއްޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު، އަބްދުﷲ ހަމީދު ވަނީ މަރުހަބާ ކި

ހައްޖުވެރިންނަށް ޖިއްދާ އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ

ދިވެހި ހައްޖުވެރިން ޖިއްދާ އެއާޕޯޓްގައި