20 ފެބުރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ | ހިޔަވިހާ 7

969

ހައްޖުވެރިން ސައުދީއަށް ދިއުން
ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޙަވާލުގައި މިއަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގައި ދިޔަ 214 ހައްޖާޖީން ޖިއްދާ އެއާޕޯޓުން ހޮޓަލަށް ދަނީ

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޙަވާލުގައި މިއަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގައި ދިޔަ 214 ހައްޖާޖީން ޖިއްދާ އެއާޕޯޓްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޙަވާލުގައި މިއަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގައި ދިޔަ 214 ހައްޖާޖީން ޖިއްދާ އެއާޕޯޓްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޙަވާލުގައި މިއަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގައި ދިޔަ 214 ހައްޖާޖީން ޖިއްދާ އެއާޕޯޓްގައި

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ޙަވާލުގައި މިއަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގައި ވަނީ 214 މީހުން ގޮސްފައެވެ.

ހައްޖުވެރިން ޖިއްދާ އެއާޕޯޓްގައި

ސައުދީއަރަބިއްޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު، އަބްދުﷲ ހަމީދު، ހައްޖުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަހަރު ޙައްޖަށް ވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ފްލައިޓްގެ ޙާޖީންނަށް ރާއްޖެއިން ސައުދީއަރަބިއްޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު، އަބްދުﷲ ހަމީދު ވަނީ މަރުހަބާ ކި

ހައްޖުވެރިންނަށް ޖިއްދާ އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ

ދިވެހި ހައްޖުވެރިން ޖިއްދާ އެއާޕޯޓްގައި