21 ފެބުރުއަރީ 2018 | ބުދަ | ހިޔަވިހާ 8

942

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ރަށްރަށުގައި ކުރި މުޒާހަރާ
އޯގަސްޓް 11، 2017: ގއ. ވިލިނގިލީގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަަސީހު އިސްތިއުފާ ދޭން ގޮވާލި

އޯގަސްޓް 11، 2017: ގއ. ވިލިނގިލީގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިން މިނިވަން ކުރަން ގޮވާލި

އޯގަސްޓް 11، 2017: ގދ. ތިނަދޫގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

އޯގަސްޓް 11، 2017: ގދ. ތިނަދޫގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

އޯގަސްޓް 11، 2017: ގދ. ތިނަދޫގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

އޯގަސްޓް 11، 2017: ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އައްޑޫގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

އޯގަސްޓް 11، 2017: ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އައްޑޫގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާ: މި މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މިނިވަންކުރަން ގޮވާލި

އޯގަސްޓް 11، 2017: ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އައްޑޫގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާ: މި މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މިނިވަންކުރަން ގޮވާލި

އޯގަސްޓް 11، 2017: ރައްޔިތުންގެ ބަދަލުގެ ނަމުގައި ހުކުރު ދުވަހު ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ސައިކަލް ބުރު

އޯގަސްޓް 11، 2017: ރައްޔިތުންގެ ބަދަލުގެ ނަމުގައި ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ސައިކަލް ބުރު