16 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ | 03 ފުސް
03 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
އިޝާ 19:41
މަޣްރިބް 18:24
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:43


ރިލްވާން ގެއްލުވާލިތާ 3 އަހަރުވުމާއި ގުޅިގެން އާއިލާއިން ބޭއްވި ސުވާލު މާޗް
2351

ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާން ގެއްލިފުވާލިތާ 3 އަހަރު ވެފައިވާތީ އާއިލާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި 'ސުވާލު މާޗު' ގައި ބޭނުންކުރި ޝިއާރުތައް ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތައް ފުލުހުން ގަދަކަމުން އަތުލަނީ

މި ހިނގާލުމުގައި ބޭނުންކުރި ހުރިހާ ބޯޑުތަކާއި ބެނާތައް ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންގޮސްފައި

ހިނގާލުމުގައި ބޭނުންކުރި ބޯޑުތަކާއި ބެނަރތައް އަތުލުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފަ

ތަޙުޤީޤު އަވަސްކޮށް، ރިލްވާނަށް ވީގޮތެއް ހޯދައިދިނުން އަވަސްކުރުމަށް ގޮވާލައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ރިލްވާންގެ އާއިލާ އާއި އޭނާ އާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރި ނޫސްވެރިންގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތަކުންވެސް ބައިވެރިވި

ރިލްވާންގެ ދައްތަ: އާއިލާއިން އެކި ފަހަރުމަތިން އެދުމުންވެސް ރައީސް ޔާމީން އާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ރިލްވާންގެ އާއިލާއަށް ދީފައެއް ނުވޭ

ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލައިގެ ތުޙުމަތު ކުރެވިގެން ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހުން ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި - އޭގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ރާއްޖެއިން ބޭރަސް ގޮސް ފިލާފައިވޭ

ރިލްވާންގެ އާއިލާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ސުވާލުމާޗަށް ފުލުހުން ހުރަސް އެޅުމުން އާއިލާ މަޑުކޮށްލައިގެން - ފުލުުހުން ވަނީ ހިނގާލުން ހުއްޓުވުމަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކޮށްފަ

ރިލްވާން ގެއްލުވައިލި މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން ހިއްސާ ނުކުރާތީ އާއި ތަޙްގީގު އަވަސް ކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައި ބޭއްވި ހިނގާލުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ހުރަސް އަޅައި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފަ

ރިލްވާން ގެެއްލުނުތާ 3 އަހަރު ވުމުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާތީ ބޭއްވި ހިނގާލުުމުގައި ރިލްވާންގެ މަންމަ މަޑުކޮށްލައިގެން، ފުލުހުން ވަނީ ހިނގާލުން ރޫޅާލުމަށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހާފަ

މަޖިދީމަގުގައި ސުލްހަވެރިކަމާއިއެކު މަޑުކޮށްލައިގެންތިބި ހިނގާލުމުގެ ބައިވެރިންގެ ގަޔަށް ފުލުހުން ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހަނީ - ފުލުހުން ވަނީ ހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވި 9 މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި

ރިލްވާން ގެެއްލުނުތާ 3 އަހަރު ވީއިރުވެސް އެ މައްސަލައިގައި ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާތީ ބޭއްވި ހިނގާލުުމުގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފް ހައްޔަރުކުރަނީ

ހިނގާލުުމުގައި ބައިވެރިވި މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންދަނީ - ހިނގާލުމުން 9 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިޥޭ

އަންގާރަދުވަހުގެ ހިނގާލުން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ސުލްޙަވެރިކަމާއިއެކު - ފުލުހުން ވަނީ ހިނގާލުމަށް އެކި ފަހަރުމަތިން ހުރަސްއަޅާފަ

ހިނގާލުުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން މަޖީދީމަގުގައި ސުލްހަވެރިކަމާއިއެކު މަޑުކޮށްލައިގެން، ފުލުހުން ވަނީ ހިނގާލުމުގައި ބޭނުންކުރި ބޯޑުތަކާއި ބެނަރތައް އަތުލައި ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފަ

ފުލުހުން ހިނގާލުމުގެ ބައިވެރިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހުރަސް އަޅާފައި - ރިލްވާނެގެ އާއިލާއިން އިންތިޒާމުކުރި މި ހިނގާލުން ފުލުހުން ވަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ރޫޅާލާފައި

ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދުން ފެށި މި ހިނގާލުމަށް ފުލުހުން ހުރަސް އެޅުމާއިއެކު ހިނގާލުމުގެ ބައިވެރިން ވަނީ އާާޓިފިޝަލް ބީޗް އާއި ދިމާލުން މަޖީދީ މަގަށް މިސްރާބު ޖަހާފަ

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކާއި އެކު ބޭއްވި ސުލްހަވެރި ހިނގާލުމަށް ފުުލުހުން ވަނީ ހުރަސް އަޅާފަ

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާން ގެއްލިގެން 3 އަހަރު ވެފައިވާތީ އޭނާގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މާލޭގައި ވަނީ ހިނގާލުމެއް ބާއްވާފަ