20 ފެބުރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ | ހިޔަވިހާ 7

2035

މެމްބަރު ސައުދު ހުސެންގެ މަންމަގެ ޖަނާޒާ
ފުރުގާން މިސްކިތުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޖަނާޒާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުންނާއި ސިޔާސީ އިސް ބޭފުޅުންވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންފައި

ޖަނާޒާ ނިމުމާއެކު ސައުދު ޖަލަށް ގެންދިއުމަށް ފުލުހުން ދިއުމުން މެމްބަރު ސައުދު އާއިލާ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

ޖަނާޒާ ނިމުމާއެކު ސައުދު ޖަލަށް ގެންދިއުމަށް ފުލުހުން ދިއުމުން މެމްބަރު ސައުދު އާއިލާ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

ޖަނާޒާއަށްފަހު ފުލުހުން ސައުދު އެނބުރި ދޫނިދޫއަށް ގެންދަނީ

ޖަނާޒާ ނިމުމާއެކު ސައުދު ޖަލަށް ގެންދިއުމަށް ފުލުހުން ދިއުމުން ދައްތައެއްގެ ބޮލުގައި އަތް އަޅައިގެން ސައުދު ރޮނީ

ސައުދުގެ އާއިލާގެ މެމްބަރަކު ބުނީ ސައުދުގެ މަންމަ ނިޔުާވެފައިވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބަލިވެ އުޅުއްވުމަށްފަހު، ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ކަމަށެވެ.

ސައުދުގެ މަންމަގެ މޫނު ދެއްކުން އާސަހަރާގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުﷲ ގައްޔޫމް ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ

ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނެވި މެމްބަރު ސައުދުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ޖަނާޒާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ އަސުރު ނަމާދަށްފަހު ފުރުގާން މިސްކިތުގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެންގެ މަންމަ ނަސީރާ އަހުމަދުގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައި ވަޅުލައިފި