16 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ | 03 ފުސް
03 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
އިޝާ 19:41
މަޣްރިބް 18:24
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:43


ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ގުދަނެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން
15253

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އަމީން ކޮންސްޓަރަކްޝަންގެ ގުދަނުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު އިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އަމީން ކޮންސްޓަރަކްޝަންގެ ގުދަނުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު އިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ހުޅުމާލޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި އަމީން ކޮންސްޓަރަކްޝަންގެ ގުދަން ބޭރުގައި ހުރި މުދާތައް ދުރުކުރަނީ، އާސަންދައިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި ހާދިސާގައި 21 މީހަކަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެފައިވޭ

ހުޅުމާލޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި އަމީން ކޮންސްޓަރަކްޝަންގެ ގުދަން ބޭރުގައި ހުރި މުދާތައް ދުރުކުރަނީ، އާސަންދައިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި ހާދިސާގައި 21 މީހަކަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެފައިވޭ

އަލިފާން ރޯވި އިމާރާތް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންތަކެށް މަޑުކޮށްލައިގެން، މި ހާދިސާގައި 21 މީހަކަށް އަނިޔާވެ 9 މީހަކު ހާލު ސީރިއަސްވެގެން ވަނީ މާލެ ގެނެސް އައިޖީއެމްއެޗް އިން ފަރުވާ ދޭން ފަށާފައި

އަމީން ކޮންސްޓަރަކްޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަލިފާން ރޯވި އިމާރާތުގައި ގުދަން ހުންނަނީ އިމާރާތުގެ އެންމެ ތިރީ ބުރީގައި ކަމަށް

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނި ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނުގައި ހުރި މި ގުދަނާއި ލޭބާ ކްއާޓާޒްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްކުރެވިފައިވަނީ އަލިފާން ރޯވިތާ ގާތްގަނޑަކަށް ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިރު ފަހުން

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 12:18 ހާއިރު ހިނގި މި ހާދިސާގައި އެކަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހިފައިވާއިރު، އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް ޓަކައި ނުވަ މީހަކު މާލެ ވަނީ ގެނެސްފައި

މިރޭ ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފް އަދި އެއާޕޯޓް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ހަރަކާތްތެރިވަނީ، މި ހާދިސާގައި 21 މީހަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ވަނީ ވެފައި

މިރޭ ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފް އަދި އެއާޕޯޓް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ހަރަކާތްތެރިވަނީ، މި ހާދިސާގައި 21 މީހަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ވަނީ ވެފައި

ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ގުދަނުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ހާލު ސީރިއަސް 9 މީހުން ވަނީ މާލެ ގެނެސް އައިޖީއެމްއެޗް އިން ފަރުވާ ދޭން ފަށާފަ

ހުޅުމާލޭގައި ހުރި އަމީން ކޮންސްޓަރަކްޝަންގެ ގުދަނަކާއި ލޭބާ ކްއާޓާޒް އިމާރާތުގައި އަލިފާން ރޯވެ ހިނގި ހާދިސާގައި ގިނަ ބަޔަކަށް އަނިޔާވެ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ދަނީ ފަރުވާދެމުން

ހުޅުމާލޭގައި ހުރި އަމީން ކޮންސްޓަރަކްޝަންގެ ގުދަނަކާއި ލޭބާ ކްއާޓާޒް އިމާރާތުގައި އަލިފާން ރޯވެ ގިނަ ބަޔަކަށް އަނިޔާ މާލެ ގެނައުމަށް ތައްޔާރުވަނީ ، މި ހާދިސާގައި 21 މީހަކަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެ 9 މީހަކު ވަނީ ހާލު ސީރިއަސް ވެގެން މާލެ ގެނެސްފައި