23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 12 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29


އިންޑޮނީޝިއާގެ ގެނބެމުންދާ ސަހަރު
3660

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލި އަވަށްތައް ދޫކޮށް މީހުން ހިޖުރަ ކުރުމަށް ވަނީ މަޖުބޫރުވެފައި

އިންޑޮނީޝިއާގެ ބެކާސީގައި ހުންނަ މިސްކިތެއް، ކުރިން ނަމާދު ކުރަމުުން ދިޔަ މި މިސްކިތުގައި މިހާރު ނަމާދު ކުރަނީ ވަރަށް މަދު ބައެއް.

އިންޑޮނީޝިއާގެ މި އަވަށުގައި މީހުންނަށް ހިނގާއުޅުމަށް ދަތިވެފައިވުމުން ދަތުރު ފަތުރުކުރަން ޖެހެނީ ބޮއްކުރާގައި

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލި އަވަށްތައް ދޫކޮށް މީހުން ހިޖުރަ ކުރުމަށް ވަނީ މަޖުބޫރުވެފައި

އިންޑޮނީޝިއާގެ މި އަވަޝަކީ ކުރިން ކުރިއަރާފައިވާ އަވަޝަކަށް ވިއަސް އިންޑޮނީޝިއާގެ ބިންތިރިވުމުން އަވަށްތަކުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ވަނީ ދަތިވެފައި

އިންޑޮނީޝީއާގެ ސަހަރެއްގެ ގަބުރުސްތާނައެއް. މި އަވަށުގެ މީހުން ވަޅުލައި ހެދުމަށް ވަނީ ދަތިތަކާއި ދިމާވެފައި