22 އޭޕުރިލް 2018 | އާދީއްތަ | 01 ބުރުނު

1447

އެމްޔޫއޯއިން ބ. ތުޅާދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ
ބ. ތުޅާދޫގައި ގުޅީފައިވާ އިއްތިހާދުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

މިރޭ ބ.ތުޅާދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއައްފަހު ދުޅާދޫއިން ޕާޓީއާއި ގުޅުމް ކަމުގެ ފޯމް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރު ޝާހިދު އާއި ހަވާލު ކުރަނީ

ރައްޔިތުންނާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކަނީ ސަރުކާރުން ކުރާ ނުރަނގަޅު ކަންތައްތައް ކިޔައިދީ ސަރުކާރު ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމަށް ކަމަށްވެސް ޖަލްސާގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ

ބ. ތުޅާދޫގައި ޖަލްސާ ކުރިއައްދަނީ. އެމްޔޫއޯ އިން ކުރިއައް ގެންދިޔަ މި ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެމްޔޫ އޯއިން ކުރިއައް ގެންދިޔަ މި ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެމްޔޫ އޯއިން ކުރިއައް ގެންދިޔަ މި ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުން ގައުމު މިއޮތީ ދުސްތޫރީ އަޅުވެތި ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައި ކަމަށް އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.