19 އޭޕުރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި | 12 އައްސިދަ

1357

ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު(އިބޫ) ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓް ނެގުމަށް ގާތް ވެފައިވާއިރު އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް ވަރުގަދަކޮށްފައި

މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށްފަހު ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މީހަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓް ނެގުމަށް ގާތް ވެފައިވާއިރު އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް ވަރުގަދަކޮށްފައި

މިރޭ ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފާރިސް މައުމޫން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓް ނެގުމަށް ގާތް ވެފައިވާއިރު އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް ވަރުގަދަކޮށްފައި

ގާސިމް ވިދާޅުވީ، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ގާނޫނު އަސާސީއާއި ޚިލާފުވާނެކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުންވެސް މި މައްސަލައިގައި ގާނޫނު އަސާސީއާ އެއްގޮތަށް ނިންމާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރާ ކަމަށެވެ.

ގާނޫނު އަސާސީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަމަށް ގާސިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓާއި އެހެން ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމު ދިފާއު ކުރުމުގެ ބާރު އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކަމަށާއި ފަނޑިޔާރުން ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފު ނުވާނެ ކަމަށް ޔަގީން ކުރައްވާ ކަމަށް ވައްޑެ ވަނީ މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބަައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ

މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ، ބާރު ފޯރުވުމަށް ކަމަށާއި ގޭންގްސް ސްޓާރުން، ގޭންގު ހިންގާ ގޮތަށް ސަރުކާރު ނުހިންގޭނެ ކަމަށެވެ

ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ފަރުވާ ދޭނެ ޑޮކްޓަރުންނެއް ނޫން ކަމަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމަލުކުރައްވަންޖެހޭނީ ގާނޫނު އަސާސީއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުސްތަފާ ވިދާޅުވިއެވެ

މިނިވަން މުއައްސަސާތައް އޮތީ ނާގާބިލުވެފައި ކަމަށާއި ޖުޑިޝަރީ ވަނީ ނީލަމަށް ލާފައި ކަމަށް ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރަށްވާ ދީދީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ

ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޔުމްނާ މައުމޫން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓް ނެގުމަށް ގާތް ވެފައިވާއިރު އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް ވަރުގަދަކޮށްފައި

މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސް، އެންމެފަހުން ސަރުކާރުން އުޅުނީ ޖުޑިޝަރީ ނީލަމަށް ލައިގެން ޝަރުއީ ނިޒާމަށް ބާރުފޯރުވުމަށް ކަމަށް ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެމްބަރުންގެ ހައްގުވެސް ގެއްލިގެންދާ ކަމަށްވެސް ގާސިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އެދިފައިވާ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ނުކުރާނެ ކަން ކަށަވަރު ކަމަށް ގާސިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއް ލަތީފް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނަކީ ގޮތް ދޫނުކުރައްވާ ބޯހަރު ރައީސެއް ކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުން ބައިވެފައިވާއިރު ސަރުކާރަށް ވަރަށްބޮޑަށް ފާޑުކިޔާ އަޑު އުފުލާފައިވެއެވެ.

ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން މިރޭ ކުނޫޒްގައި ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.