22 އޭޕުރިލް 2018 | އާދީއްތަ | 01 ބުރުނު

1484

ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގްރޫޕްއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ޖުލައި 10، 2017: ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފަލާހު ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު، އަބްދުއްރަހީމް ބައްލަވަނީ

ޖުލައި 10، 2017: ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފަލާހު ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު، އެހެން މެމްބަރުން ސަމާލުކަން ދެއްވައިގެން

ޖުލައި 10، 2017: ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީން، ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުން ނުކުންނަވަނީ

ޖުލައި 10، 2017: ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީން، ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުން ނުކުންނަވާއިރު، ސެކިއުރިޓީން ބޭރުގައި

ޖުލައި 10، 2017: ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަސްއަދު

ޖުލައި 10، 2017: ޕީޕީއެމް-އެމްޑީއޭ އަށް ނިސްބަތްވާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު 39 އަށް މަދުވެ، މެޖޯރިޓީ ވަނީ ގެއްލިފައި

ޖުލައި 10، 2017: ފަލާހު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

ޖުލައި 10، 2017: އަބްދުއްރަހީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

ޖުލައި 10، 2017: ނިހާން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ