19 އޭޕުރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި | 12 އައްސިދަ

1266

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މ.ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ
އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ އިސްބޭފުޅުން: ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޖަލްސާތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ، ސަރުކާރާ ދެކޮޅައް އަޑުއުފުލަމުންދޭ

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން އަރީފް: އަޅުންނަށް ވެގެން ސަރުކާރުން ކުރާހާ ކަމެއް ބަލަން ތިބެގެން ނުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި

މާފަންނު އުތުރު ދައިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ: ރާއްޖޭގައި އުފާ ފާގަތިކަމާއިއެކު ދިރިއުޅޭވޭނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކެއް އޮވެގެން ކަމަށް ވިދާޅުވި

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުނޫޒްގައި ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަނީ: ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ ޖަލްސާތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކޮންމެ ރެއަކުވެސް ބައިވެރިވޭ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ: މި ޖަލްސާގައި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތައް ބައިވެރިވޭ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ: ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއައްގެންދާ މި ހަރަކާތުގައި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ގިނަ އިސްވެރިން ބަރިވެރިވޭ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ: ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއައްގެންދާ މި ހަރަކާތުގައި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ގިނަ އިސްވެރިން ބަރިވެރިވޭ