24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:57


އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މ.ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ
3363

އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ އިސްބޭފުޅުން: ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޖަލްސާތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ، ސަރުކާރާ ދެކޮޅައް އަޑުއުފުލަމުންދޭ

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން އަރީފް: އަޅުންނަށް ވެގެން ސަރުކާރުން ކުރާހާ ކަމެއް ބަލަން ތިބެގެން ނުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި

މާފަންނު އުތުރު ދައިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ: ރާއްޖޭގައި އުފާ ފާގަތިކަމާއިއެކު ދިރިއުޅޭވޭނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކެއް އޮވެގެން ކަމަށް ވިދާޅުވި

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުނޫޒްގައި ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަނީ: ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ ޖަލްސާތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކޮންމެ ރެއަކުވެސް ބައިވެރިވޭ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ: މި ޖަލްސާގައި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތައް ބައިވެރިވޭ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ: ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއައްގެންދާ މި ހަރަކާތުގައި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ގިނަ އިސްވެރިން ބަރިވެރިވޭ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ: ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއައްގެންދާ މި ހަރަކާތުގައި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ގިނަ އިސްވެރިން ބަރިވެރިވޭ