19 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހޯމަ | ހިޔަވިހާ 6

857

ޖީ20 ސަމިޓް އާއި ދިމާކޮށް ބޭއްވި ' ޒޮމްބީ ވޯކް '
2 ގަޑިއިރަށް ކުރިއައްދިޔަ މި ހަރަކާތުގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ އިންސާނިއްޔަތައްޓަކައި ވަނީ އަޑުއުފުލާފައެވެ

2 ގަޑިއިރަށް ކުރިއައްދިޔަ މި ހަރަކާތުގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ އިންސާނިއްޔަތައްޓަކައި އަޑުއުފުލާފައެވެ

މި ހަރަކާތް ކުރިއައް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޖީ 20 ސަމިޓް ފެށުމުގެ އެއްދުވަސް ކުރިން ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

މި ހަރަކާތުގެ ބޭނުމަކީ އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި އެންމެ މީހަކު ކުރާކަމަކުންވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެށް ގެނެވޭނެކަން ދެއްކުމެވެ

2 ގަޑިއިރަށް ކުރިއައްދިޔަ މި ހަރަކާތުގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ އިންސާނިއްޔަތައްޓަކައި އަޑުއުފުލާފައެވެ

2 ގަޑިއިރަށް ކުރިއައްދިޔަ މި ހަރަކާތުގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ އިންސާނިއްޔަތައްޓަކައި އަޑުއުފުލާފައެވެ

2 ގަޑިއިރަށް ކުރިއައްދިޔަ މި ހަރަކާތުގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ އިންސާނިއްޔަތައްޓަކައި އަޑުއުފުލާފައެވެ

1000 މީހުންނާއި އެކު ޖީ 20 ސަމިޓް އާއި ދިމާކޮށް ޖަރުމަނުގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.