22 އޭޕުރިލް 2018 | އާދީއްތަ | 01 ބުރުނު

1528

ލަންކާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕީޕީއެމް ވަފްދު އެނބުރި މާލެ އައުން
ޕީޕީއެމްގެ ވަފްދު ލަންކާއިން މާލެ އައި ވަގުތު ޕީޕީއެމްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް އެއާޕޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަގުތާ ދިމާވި

މި ވަފުދު ލަންކާއަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު، މަސީހާ ދެކޮޅަށް ސޮއިކުރެއްވި ޕީޕީއެމްގެ 11 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އާއި އަޙުމަދު ޠާރިޤު ލަންކާގައި ތިއްބެވިކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެެއެވެ.

ވަފުދު ލަންކާއަށް ވަޑައިގެންފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލާގައި ސޮއި ކުރެއްވި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް

ވަފުދު މާލެ ވަޑައިގެންނެވި ވަގުތާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް އެއާޕޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަގުތާ ދިމާވި

ދާދިފަހުން އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ވަފުދު އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.