17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35


އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް ސައުދީ އަރަބިއާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން
3651

ރިޔާޒުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް ހުންނަވާ ހޮޓެލް "ރިޒް ކާލްޓަން" ގައި ރައީސް ޓްރަމްޕް އަދި ރަސްގެފާނު އަބްދުލް ޢަޒީޒްގެ ފޮޓޯފުޅު އަޅުވާފައި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަނޑިއަކާއެކު ނަށަނީ. ޑިޕްލޮމެސީގެ މިހާއްސަ ދުވަސް ނިންމާލައިފައވަނީ މުރައްބާ ޕެލަސްގައި ބޭއްވި ޙާއްސަ ފަރިއްކޮޅަކުން

ވައިޓްހައުސްގެ އިސް މުޝީރު ، އިގްތިސާދާއި ބެހޭ އިސްމުޝީރު ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެ ލައްވަނީ

ސައޫދީ ރަސްގެފާނާއި އެމެރިކާގެ ރައީސް ސައޫދީ ރޯޔަލް ކޯޓްގައި ބައްދަލު ކުރަށްވަނީ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް ކޮލާ އޮފް އަބްދުލް ޢަޒިޒް މެޑަލްއަށް ބައްލަވައި ލައްވަނީ . މިއީ ސައޫދީގައި ދެވޭ އެންމެ މަތީ ޝަރަފު

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް އަދި ސައުދީގެ ރަސްގެފާނު އަބްދުލް ޢަޒީޒް ދެގައުމުގެ ދޭތެރޭގައި ވެވުނު އެއްވަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް އާއި އޭނާގެ ވަފުދު ، ދެގައުމުގެ ދޭތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަފުޅުތަށް ފެށުމުގެ ކުރިން މަޑުކޮށްލައިގެން

ސައޫދީ ރަސްގެފާނު އަބްދުލް ޢަޒީޒް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕްއާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

ކޮލާ އޮފް އަބްދުލް ޢަޒީޒް އެރުވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފަސްޓް ލޭޑީ މެލަނިއާ ޓްރަމްޕް ސައޫދީ ޕްރިންސް މުޙައްމަދު ބިން ނަޔެފް އާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް ސައުދީ ރަސްގެފާނު އަބްދުލް އަޒީޒް އަތްޕުޅުގައި ހިއްޕަވައިގެން ސައުދީ ރޯޔަލް ކޯޓްއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް، ރަސްމީ މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް ވަޑައިގަންނަވަނީ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް ސައުދީ އަރަބިއާއަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު ސައުދީ ރަސްގެފާން އަބްދުލް ޢަޒީޒާއެކު.