24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 04 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:42


މާލެ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދު ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުން
4376

މަސްމާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި ދޯންޏަކުން މަސްބާލައިގެން ގެންދަނީ ، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ތަކެތީގެ އަގު އަތްނުފޯރާ ފަށައް އަރައިގެންދޭ

މަސްމާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި ދޯންޏަކުން މަސްބާލައިގެން ގެންދަނީ ، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރޯދަމަހާއި ދިމާކޮށް ތަކެތީގެ އަގު އަތްނުފޯރާ ފަށައް އަރައިގެންދޭ

މަސްމާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި ދޯންޏަކުން މަސްބާލައިގެން ގެންދަނީ ، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރޯދަމަހާއި ދިމާކޮށް ތަކެތީގެ އަގު އަތްނުފޯރާ ފަށައް އަރައިގެންދޭ

މާލޭ ބަނދަރުގައި އޮތް ދޯންޏަކުން މުދާ ބާލަނީ: ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް މާލެ ގެންނަ ތަކެތީގެ އަދަދު އިތުރުވޭ

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ބަޔަކު މިރުސް ގަންނަނީ، އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރު ވެސް ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ތަކެތީގެ އަގު ވަނީ އަތްނުފޯރާފަށަށް އަރާފައި

އަތޮޅު ތަކަށް ފުރާ ދޯންޏަކަށް ފިޔާ ބަރުކުރަނީ. ފިޔާ އަލުވި ބިސްއަގުހެޔޮ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ރޯދަމަހާދިމާކޮށް ޝިޕްމަންޓްއެއް ގެނެސް ފިޔާއަލުވި ބިސް ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާފައެވެ

އަތޮޅު ތަކަށް ފުރާ ދޯންޏަކަށް މުދާ ބަރުކުރަނީ. ކުރިން 250 އަށް ހުރި ބިސްކޭހުގެ އަގު މިހާރު ވަނީ 300 ރުފިޔާއައް އަގު އުފުލިފައި

މާލެ މަސްމާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި ބިދޭސީން މުދާ ބާލަނީ. މިދުވަސްކޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކުން މުދާގެނެސް މާލޭގެ މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުންނަ ދުވަސްވަރެއް

ލޯކަލް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި ބިދޭސީއަކު ކާށި ބަސްތާއެއް ހިފައިގެން. އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ރޯދަމަހާއި ގާތްކޮށް ކާށި ފަދަ ތަކެތީގެ އަގު ވަނީ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައި

މާލެ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި މީހަކު ކޮޕީފަތް ގަންނަނީ . ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރޯދަމަހާއި ދިމާކޮށް ތަކެތީގެ އަގު އަތް ނުފޯރާފަށައް އަރައި ތަކެތި ލިބުމަށް ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތިވޭ

މާލެ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި މީހަކު މަޑުކޮށްލައިގެން. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރޯދަމަހާއި ދިމާކޮށް ތަކެެތީގެ އަގު އަތްނުފޯރާ ފަށައް އަރާ.

މާލޭ މަސްމާރުކޭޓުގައި މީހަކު މަސްކަނޑަނީ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރޯދަމަސް ފެށުމާއިއެކު ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވެ އާމްމުންގެ ޝަކުވާތައް ގިނަވޭ

ލޯކަލް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި މިރުހުގެ އަގު ކިލޯއެއް 330 ރުފިޔާއައް ހުރިއެރު ރޯދަމަސް ފެށުމާއިއެކު ތަކެތީގެ އަގުބޮޑުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ކުރުނބަ އާއި ކާއްޓަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް ބޮޑުވެ އަގު އުފުލޭތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އިން ވަނީ ފަޅުރައްތަކުން ކުރުނބާ އެޅުމުގެ ހުއްދަ ދީފައެވެ.

ރޯދަ މަހަށް ހަދާ ވަގުތީ ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓްގައި ތަކެތި ވިއްކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ލޯކަލް މާރުކޭޓު ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވެފައި ވާއިރު ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ވަނީ އެތައް ގުނައަކަށް މައްޗަށް ގޮސްފައި