19 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 10 މުލަ
12 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:04
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:01
އިޝާ 19:19


އައްޑޫ ސިޓީއަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގައި ހިތަދޫއަށް ވެފައިވާ ބައެއް ގެއްލުން
3147

ހިތަދޫ ބޮޑު މަގުގައި ހުންނަ ހެޕީޒޯން ފިހާރަ ކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށް އޮންނަ މަގުގައި ހުރި ބޮޑު ބިޔަ ތިން ގަސް ވެއްޓުނު ނަމަވެސް، މިހަދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައެއް ނުވޭ

އައްޑޫގެ ހާލަތު ބެލުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަތް ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން، އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު، ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު އާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ

އައްޑޫގެ ހާލަތު ބެލުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަތް ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން، އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު، ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު އާއި އެކު ރަށުތެރެ ބައްލަވާލައްވަނީ

ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ގެއަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ، ސަރުކާރުގެ ވަފުދުން އެ ގޭގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ

މި ހާދިސާގައި، ސްކޫލް ކުދިންގެ ތަކެތި ވިއްކާ އައިލެންޑް ބުކްޝޮޕާއި، ސިލިންކޯ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނީގެ އޮފީހަށްވެސް ވަނީ ގެއްލުން ލިބިފަ

ހިތަދޫ ބޮޑު މަގުގައި ހުންނަ ހެޕީޒޯން ފިހާރަ ކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށް އޮންނަ މަގުގައި ހުރި ބޮޑު ބިޔަ ތިން ގަސް ވެއްޓުނު ނަމަވެސް، މިހަދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައެއް ނުވޭ

ފުރާޅު އެއްލާލި ގެތަކުގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ މީހުންނަން، ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ވަގުތީ ގޮތުން މީހާރު ވަނީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއަށް ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި، 13 ގެއަކަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފަ