22 އޭޕުރިލް 2018 | އާދީއްތަ | 01 ބުރުނު

7982

އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް އެހީ ވުމަށް ރާއްޖެޓީވީން ފަންޑް ފޮށްޓެއް ހުޅުވައިފި
މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫ ސިޓީ ހިދަތޫއަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގައި ގެއްލުންވި ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އަލީ ނިޒާރު ފަންޑްފޮށްޓައް ފައިސާ ހަދިޔާކުރައްވަނީ

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫ ސިޓީ ހިދަތޫއަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގައި ގެއްލުންވި ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ފަންޑް ފޮށްޓައް ފައިސާ ހަދިޔާކުރައްވަނީ

ބުދަދުވަހުގެރޭ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދުއަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގެ ސަބަބުން ޖުމްލަ 16 ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލާލައި އެކި ވަރުގެ ގެއްލުން އެ ގެތަކަށް ވަނީ ލިބިފަ

މި ފަންޑަކީ ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއަށް އެރި ނަގޫރޯޅި އާއި ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހުނު އާއިލާތަކަށް އެހީވުމަށް އުފެއްދި ފަންޑެއް

އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ރާއްޖެޓީވީގެ ފަރާތުން "އައްޑޫ ރިލީފް ފަންޑް" ހުޅުވައިފި