20 ޖޫން 2018 | ބުދަ | 04 އަދަ
އިމްސާކް 04:16
06 ޝައްވާލް 1439
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39


އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއައް ނަގޫ ރޯޅިއެއް އެރުން
2876

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގައި ފުރާޅު އެއްލާލި ގެއެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގައި ފުރާޅު އެއްލާލި ގެއެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއަށް އެރި ނަގޫ ރޯޅީގައި 12 ގެއަކަށް ގެއްލުން ވެފައިވެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއަށް ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުމާއި ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވާފައިވެެއެވެ.

ނަގޫ ރޯޅީގައި ގަސްތައް ވެއްޓިފައި

ބޮޑެތި ގަސްތައް ވަނީ މަގުމައްޗަށް ވެއްޓި މަގު ބްލޮކް ވެފައި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއަށް ނަގޫރޯޅި އަރާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ 11 ޖަހާ އެހާކަންހާއިރު އެވެ.

ބޮޑު ގަހެއް މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި