19 އޭޕުރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި | 12 އައްސިދަ

1931

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއައް ނަގޫ ރޯޅިއެއް އެރުން
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގައި ފުރާޅު އެއްލާލި ގެއެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގައި ފުރާޅު އެއްލާލި ގެއެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއަށް އެރި ނަގޫ ރޯޅީގައި 12 ގެއަކަށް ގެއްލުން ވެފައިވެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއަށް ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުމާއި ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވާފައިވެެއެވެ.

ނަގޫ ރޯޅީގައި ގަސްތައް ވެއްޓިފައި

ބޮޑެތި ގަސްތައް ވަނީ މަގުމައްޗަށް ވެއްޓި މަގު ބްލޮކް ވެފައި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއަށް ނަގޫރޯޅި އަރާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ 11 ޖަހާ އެހާކަންހާއިރު އެވެ.

ބޮޑު ގަހެއް މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި