27 އޭޕުރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި | ބުރުނު 6 | 1 ޝައުބާން 1438 | ފަތިސް: 04:41

ފޮޓޯ އަލްބަމް


ގާސިމް އިބްރާހިމް ހުކުރުވިލޭރޭ ކުއްލި ގޮތަކަށް ހައްޔަރު ކުރުން

2017-04-21 01:18

513

  • ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހުކުރުވިލޭރޭ ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ކުނޫޒް ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މ. މާފަންނު ވިލާއަށް ވަޑައިގެންނެވިތާ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި

  • ގާސިމް އިބްރާހިމް ވަނީ މީގެ ކުރިން މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައި. އެފަހަރު އެމަނިކުފާނު ދޫކޮށްލީ ހައިކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނީ އިޖުރާއުތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު

  • ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ގާނޫނީ ޓީމުން ވިދާޅުވީ ގާސިމް ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދިޔައިރު އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ޓީމަށް ގާސިމް އިބްރާހިމްއާ ބައްދަލުކުރަން ފުރުސަތު ދީފައި ނުވާ ކަމަށް

  • ފުލުހުން ބުނީ ގާސިމް ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާއިގުޅިގެން ކޯޓްއަމުރެެއްގެ ދަށުން ކަމަށް. އިތުރު ތަފްސީލެއް ދީފައެއް ނުވޭ

  • ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 12 ޖަހާކަންހާއިރު ފުލުހުން ގާސިމް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކޯޓު އަމުރެއް ދެއްކުމަށްފަހު، ތައްޔާރުވެލަން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ދިނުމަށްފަހު ކަމަށް މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނެފައިވޭ

  • ގޭގައި ހުންނަވަނިކޮށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ކުއްލި ގޮތަކަށް ހައްޔަރު ކޮށްފި


    null