17 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ | 12 އުތުރަހަޅަ

537

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާ
ޕީޕީއެމްގެ ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް އޮންނަ ވިލިނގިލީގައި މިވަގުތު ތިބި ޕީޕީއެމްގެ 6 ކައުންސިލަރުން ހިމެނޭ ކައުންސިލްވެސް ވަނީ ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރުން ހުއްޓާލާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޫއްޑޫގެ ވަޒީފާގައި 13 އަހަރާއި 15 އަހަރު ފަދަ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި ވަނިކޮށް އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތި ޅ ފެލިވަރަށް 4 މީހަކު ބަދަލު ކޮށްފައިވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރި

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ސިފަކުރި ގޮތުގައި ހަނީފަކީ ރަށުގެ ތައުލީމީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ތައުލީމީ ގިނަ ކުދިންތަކެއް އުފެއްދެވުމުގައި ވަރަށް އިސް ރޯލެއް އަދާ ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް ހުންނަވަނިކޮށް ފަނޑިޔާރަކު އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އިބްރާހީމް ހަނީފް ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލި

ސުލްހަވެރިކަމާއިއެކު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި މުޒާހަރާގައި ގއ. ވިލިނގިލީގެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރި ވެފައި ވެއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ބޮޑު ތާއީދެއް އޮންނަ ވިލިނގިލީގައި މިމުޒާހަރާ ފަށާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 4:30 ގައެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށާއި ޕީޕީއެމަށް ކުރަމުން އައި ތާއީދު އަންބުރާ ގެންގޮސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ތާއީދު ކުރަން ފެށުމުން ގިނަ ބަޔަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާތީ ގއ ވިލިނގިލީގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފިއެވެ.