27 އޭޕުރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި | ބުރުނު 6 | 1 ޝައުބާން 1438 | ފަތިސް: 04:41

ފޮޓޯ އަލްބަމް


އެމްޔޫއޯއިން ބޭއްވި ކަންމަތީ ބައްދަލުވުން

2017-04-19 08:10

407

 • އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ޑރ. ޑީޑީ ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އިންޓަވިއުދެއްވަނީ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނަށް ވަނީ ޕެޕާ ސްޕޭގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮށްފައި

 • އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތީ އެއްވުން ކުރިއައްގެންދިޔަ ވަގުތު ޕީޕީއެމްގެ އެއްވުމެއް މާވެޔޮމަގުގައި ކުރިއައްގެންދިޔައެވެ.

 • އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ރޭގައި ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ޕީޕީއެމް މައުމޫން ފެކްޝަންގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު ނާދިރާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

 • އެމްޑީޕީއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާެނެއްގައި ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރު ހަސަން ލަތީފް ހައްޔަރުކޮއްފައިވަނީ ގާނުނާ ހިލާފައްކަމަށް ބުނެފައެވެ.

 • އެއްވުން ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހާފައެވެ. ޕެޕާ ސްޕްރޭގެ އަސަރުކުރި 11 މީހަކަށް ވަނީ އޭޑީކޭއިން ފަރުވާދީފައެވެ.

 • އެމެޔޫއޯގެ އެއްވުމުގެ ވަކި ހިސާބަކުން ވަނީ އެސްއޯ ފުލުހުންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެ ސަރަހައްދައް އައިސް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަަސަން ލަތީފް ހައްޔަރުކުރިއެވެ.

 • މި އެއްވުމުގައި އެމްޔޫއޯގެ އިސްބޭފުޅުންވަނީ ބައިވެރިވެ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

 • ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ރޭ އެމްޑީޕީ އޮފީސްކުރިމަތީ ބޭއްވި އެއްވުން ފުލުހުން އެއްވެސް އެންގުމަކާނުލައި ރޫޅާލާފިއެވެ.

 • ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ރޭ އެމްޑީޕީ އޮފީސްކުރިމަތީ ބޭއްވި އެއްވުން ފުލުހުން އެއްވެސް އެންގުމަކާނުލައި ރޫޅާލާފިއެވެ.


  null