17 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ | 12 އުތުރަހަޅަ

882

އެމްޔޫއޯއިން ބޭއްވި ކަންމަތީ ބައްދަލުވުން
އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ޑރ. ޑީޑީ ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އިންޓަވިއުދެއްވަނީ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނަށް ވަނީ ޕެޕާ ސްޕޭގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮށްފައި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތީ އެއްވުން ކުރިއައްގެންދިޔަ ވަގުތު ޕީޕީއެމްގެ އެއްވުމެއް މާވެޔޮމަގުގައި ކުރިއައްގެންދިޔައެވެ.

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ރޭގައި ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ޕީޕީއެމް މައުމޫން ފެކްޝަންގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު ނާދިރާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

އެމްޑީޕީއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާެނެއްގައި ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރު ހަސަން ލަތީފް ހައްޔަރުކޮއްފައިވަނީ ގާނުނާ ހިލާފައްކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެއްވުން ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހާފައެވެ. ޕެޕާ ސްޕްރޭގެ އަސަރުކުރި 11 މީހަކަށް ވަނީ އޭޑީކޭއިން ފަރުވާދީފައެވެ.

އެމެޔޫއޯގެ އެއްވުމުގެ ވަކި ހިސާބަކުން ވަނީ އެސްއޯ ފުލުހުންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެ ސަރަހައްދައް އައިސް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަަސަން ލަތީފް ހައްޔަރުކުރިއެވެ.

މި އެއްވުމުގައި އެމްޔޫއޯގެ އިސްބޭފުޅުންވަނީ ބައިވެރިވެ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ރޭ އެމްޑީޕީ އޮފީސްކުރިމަތީ ބޭއްވި އެއްވުން ފުލުހުން އެއްވެސް އެންގުމަކާނުލައި ރޫޅާލާފިއެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ރޭ އެމްޑީޕީ އޮފީސްކުރިމަތީ ބޭއްވި އެއްވުން ފުލުހުން އެއްވެސް އެންގުމަކާނުލައި ރޫޅާލާފިއެވެ.