27 އޭޕުރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި | ބުރުނު 6 | 1 ޝައުބާން 1438 | ފަތިސް: 04:41

ފޮޓޯ އަލްބަމް


އުތުރު ކޮރިއާއިން ކިމް 2 ސަންގް ގެ 105 ވަނަ އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

2017-04-17 15:41

289

 • އެމެރިކާއައް ހަމަލާ ދިނުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބިކަމަށް އުތުރު ކޮރެއާއިން ވަނީ ބުނެފައި

 • އެނަލިސްޓުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އުތުރު ކޮރެއާއިން ބޭނުންވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ނިއުކްލިއާ އަދި ބެލިސްޓިކް މިސައިލްސް އުފައްދަން

 • މި ޕެރޭޑަކީ މުޅިދުނިޔެއަށް އުތުރު ކޮރެއާގެ އަސްކަރީބާރު ދައްކައިލުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތެއްކަމަށް އެނަލިސްޓުން ބުނޭ

 • މި ޕެރޭޑްގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވަނީ ގައުމުގެ އެއްބައިވަންތަކަން ދައްކުވައިދިނުމަށް

 • އުތުރު ކޮރިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އެގައުމުގެ ބާނީ ކިމް 2 ސަންގް އަދި ކިމް ޖޮންގް ގެ ފޮޓޯ ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން

 • އުތުރު ކޮއިއާގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަސްކަރިއްރާއިން ހެވިކަމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވަނީ

 • ކޮރިއާއިން ވަނީ ޕެރޭޑްގައި އައު 3 ވައްތަރެއްގެ މިސައިލް ދައްކާލާފައި

 • މި ޕެރޭޑްގައި އުތުރު ކޮރިއާއިން ވަނީ އެގައުމުގެ އަސްކަރީ ބާރު މުޅި ދުނިޔެއައް ދައްކާލާފައި

 • "ޑޭ އޮފް ދަ ސަން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި މި ޕެރޭޑް ބާއްވާފައި ވަނީ އުތުރު ކޮރިއާގެ ވެރިރަށް ޕްޔޮންގްޔަންގް ގައި

 • އުތުރު ކޮރިއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގް އުން ވަނީ މިދުވަހާއި ދިމާކޮށް ވަނީ ކޮރިއާގެ ސިފައިންނާއި އެކު ޕެރޭޑެއް ބާއްވާފައި

 • އުތުރު ކޮރިއާގެ ބާނީ ކިމް 2 ސަންގް އޭނާގެ އާއިލާއާއިއެކު


  null