17 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ | 12 އުތުރަހަޅަ

816

އުތުރު ކޮރިއާއިން ކިމް 2 ސަންގް ގެ 105 ވަނަ އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން
އެމެރިކާއައް ހަމަލާ ދިނުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބިކަމަށް އުތުރު ކޮރެއާއިން ވަނީ ބުނެފައި

އެނަލިސްޓުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އުތުރު ކޮރެއާއިން ބޭނުންވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ނިއުކްލިއާ އަދި ބެލިސްޓިކް މިސައިލްސް އުފައްދަން

މި ޕެރޭޑަކީ މުޅިދުނިޔެއަށް އުތުރު ކޮރެއާގެ އަސްކަރީބާރު ދައްކައިލުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތެއްކަމަށް އެނަލިސްޓުން ބުނޭ

މި ޕެރޭޑްގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވަނީ ގައުމުގެ އެއްބައިވަންތަކަން ދައްކުވައިދިނުމަށް

އުތުރު ކޮރިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އެގައުމުގެ ބާނީ ކިމް 2 ސަންގް އަދި ކިމް ޖޮންގް ގެ ފޮޓޯ ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން

އުތުރު ކޮއިއާގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަސްކަރިއްރާއިން ހެވިކަމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވަނީ

ކޮރިއާއިން ވަނީ ޕެރޭޑްގައި އައު 3 ވައްތަރެއްގެ މިސައިލް ދައްކާލާފައި

މި ޕެރޭޑްގައި އުތުރު ކޮރިއާއިން ވަނީ އެގައުމުގެ އަސްކަރީ ބާރު މުޅި ދުނިޔެއައް ދައްކާލާފައި

"ޑޭ އޮފް ދަ ސަން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި މި ޕެރޭޑް ބާއްވާފައި ވަނީ އުތުރު ކޮރިއާގެ ވެރިރަށް ޕްޔޮންގްޔަންގް ގައި

އުތުރު ކޮރިއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގް އުން ވަނީ މިދުވަހާއި ދިމާކޮށް ވަނީ ކޮރިއާގެ ސިފައިންނާއި އެކު ޕެރޭޑެއް ބާއްވާފައި

އުތުރު ކޮރިއާގެ ބާނީ ކިމް 2 ސަންގް އޭނާގެ އާއިލާއާއިއެކު