27 އޭޕުރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި | ބުރުނު 6 | 1 ޝައުބާން 1438 | ފަތިސް: 04:41

ފޮޓޯ އަލްބަމް


ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުން

2017-04-13 15:03

425

  • ގާސިމް އިބްރާހިމް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރި ވަގުތު އެސަރަހައްދުގައި ތިބި ނޫސްވެރިން ދުރުކުރަނީ

  • ގާސިމްގެ ވަކީލުންގެ ޓީމްގައި ހިމެނޭ ހިސާން ހުސައިން އާއި އަހްމަދު ޝަފީގަށް ވަނީ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ނުވަދެވޭނެކަން އަންގާފަ

  • ގާސިމްގެ މައްޗަށްވަނީ ރިޝްވަތު ދޭން އުޅުމުގެ ދައުވާ އާއި ރަސްމީ ގޮޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އުޅުމުގެ ދައުވާ އާއި ވޯޓު ދޭން ހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފަ

  • ގާސިމް އިބްރާހިމް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވި ވަގުތު އެސަރަހައްދަށް ވަނީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ގިނަބަޔަކު ހާޒިރުވެފަ

  • ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ވަނީ ތިން ދައުވާއެއް އުފުލާފައި

  • ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ތިން ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމަށް ގާސިމް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ވަނީ


    null